ވިޔަފާރި ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހް ތަސްދީގް ކުރައްވައިފި.
ދެންމެ | 12 މެއި 2022
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނަށް ( ޤާނޫނު ނަންބަރު: 06/2013) ދެވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތަސްދީގުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބިލު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރެއްވީ އިއްޔެ އެވެ. މި ބިލަކީ 25 އެޕްރީލް 2022 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 35 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރި ބިލެކެވެ.

މި އިސްލާހުގެ ދަށުން ވިޔަފާރިތައް ބެހިގެންވާ ތިން ގިންތީގެ ތެރެއިން ގިންތިއެއްގައި ވިޔަފާރިއެއް ހިމެނުމަށް ބަލާ މިންގަނޑުތަކަށް ވަނީ ބަދަލުގެނެސް ފައެވެ. ގިންތިތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމާ އެކު، ކުރިން ކުދި ވިޔަފާރިތަކުގެ ގޮތުގައި ގިންތިކުރި ބައެއް ވިޔަފާރިތައް މިހާރު ބެލެވޭނީ އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކުގެ ގޮތުގަ އެވެ. އަދި ކުރިން މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ގޮތުގައި ގިންތިކުރި ބައެއް ވިޔަފާރިތައް މިހާރު ކުދި ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ އެވެ. އެއާ އެކު، ބައެއް ވިޔަފާރިތަކުން ދޭން ޖެހޭ މިނިމަމް ވޭޖުގެ އަދަދުވެސް ކުޑަވާނެ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!