އަލަމްގިރިއަށް އަންނާނީ ދައުވާއަކަށް 27 ދުވަހުގެ ހުމެއް: ޕީޖީ އޮފީސް
ދެންމެ | 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

އަލަމްގީރްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ އޮރިޔާންކާޑު ހެދުމުގެ 40 ދައުވާގެ ޙުކުމް އިއްވުން މިއަދު ހަވީރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލު ކޮށްފިއެވެ.

ބަނގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އެމްޑީ އަލަމްގިރްގެ މައްޗަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 622 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 7 ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ (ބ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، އޮރިޔާން ކާޑު ހެދުމުގެ ކުށުގެ 40 (ސާޅީސް) ދަޢުވާ 17 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށައަޅާފައިވެއެވެ. އެ 40 ދަޢުވާއަށް އަލަމްގީރުވަނީ އިޢުތިރާފްވެސް ވެފައެވެ.

އޮރިޔާންކާޑު ހެދުމުގެ 40 ދައުވާއަށް އަލަމްގީރު ޝަރީއަތުގައި އިއުތިރާފުވެފައިވާތީ، މިއަދު 15:00 ގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަ ވަނީ ތާވަލްކޮށްފައެވެ. މި އަޑުއެހުންވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސިއްރު މަޖިލީހެއްގައެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ އަލަމްގީރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ކޮންމެ ދައުވާއަކަށް އޭނާއަށް އަންނާނީ 27 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދެ އަހަރާއި 11 މަހާއި 15 ދުވަހުގެ ހުކުމެއް އޭނާއަށް އިއްވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ފިރިހެނުންނާއެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލާގައި، އަލަމްގީރު 7 މަހާއި 6 ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުސްވި އޮގަސްޓް މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ހުކުމް ކޮށްފައެވެ. އަލަމްގީރުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައެޅީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ 3 ދައުވާއަކަށް އިއުތިރާފު ވުމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!