މޫސުން ގޯސްވެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދަ އެރުން އެކަށީގެންވޭ: މެޓް
ދެންމެ | 17 މެއި 2022

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ މިއަދުގެ ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރު ކުރުން އެކަށީގެންވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އުދައިގެ އަސަރު ކުރާނެ ވަކި ސަރަހައްދެއް މެޓުން އޮފީހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ތ.އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓު ނެރެފައެވެ. އަދި ގަޑިއަކު 19 މޭލާއި 24 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 50 މޭލަށް ވައިގަދަވެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

އެހެންކަމުން ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!