ލ. މުންޑޫގައި 9 ޖެހުމުގެ ކުރިން ނަސީދުގެ މަންދޫބުން ނެތި ވޯޓުލުން ފަށައިފި
ދެންމެ | 28 ޖެނުއަރީ 2023

މިއަދު ކުރިއަށްދާ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ލ. މުންޑޫގައި 9 ޖެހުމުގެ ކުރިން ނަސީދުގެ މަންދޫބުން ނެތި ވޯޓުލުން ފަށައިފި އެވެ.

ރައީސް ނަސީދުގެ އިންތިހާބާއިބެހޭ އެޖެންޓް ހަސަން ލަތީފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ 8.35 ގައި ބަޔަކު އެފޮއްޓަށް ވޯޓުތަކެއް އަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަސީދުގެ ފަރާތުން މިހާރު ވެސް ގެންދަނީ އިންތިހާބާއި ގުޅޭ ސަކުވާތަކެއް ހުށަހަޅާފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!