ހަނިމާދޫ އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގައި މަސައްކަތް ފަށައިފި.
ދެންމެ | 20 މެއި 2022

‏ހދ. ހަނިމާދޫގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި އެވެ.

‏މިއަދު ހަނިމާދޫގައި މި މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އާއި ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުއްސައްތާރު ހަސަނެވެ.

‏މިއަދު މަސައްކަތް ފެށިގެން ދިޔަ މިސްކިތަކީ  500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެކެވެ.

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮށްގެން ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުގައި އަލަށް މިސްކިއްތައް ބިނާކުރުމުގެ މަސަކަތް ވަނީ ފަށާފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!