އޮއް ބޭހުން ބުރޮޅި.
ދެންމެ | 27 މެއި 2022

ދިގުމިނުގައި 10-20 ސެންޓިމީޓަރު ހުންނަ މިދިލިގަހާ ވައްތަރު ގޮތަކަށް ރީނދޫ ކުލައާއި ގާތްކުރާ މަޑުފެހި ކުލައިގެ މާ އަޅާ ގަހެކެވެ. ވަށްކޮށް އެއްކޮޅު ތަނޑެއްގެ ގޮތަށް ދިގުކޮށް ހުންނަ މުށިކުލައިގެ މޭވާގެ ވަށަމިނުގައި 12-25 މިލިމީޓަރު ހުރެއެވެ.

އަވައްޓެރި އިންޑިއާގައި ދެވައްތަރެއްގެ ބުރޮޅި ގަސް ހުރެއެވެ. ބުރޮޅިއަކީ ހަކީމީ ބޭސްވެރި ކަމުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ބާވަތެކެވެ. ބޭރު އޮމާންކޮށް ހުންނައިރު އާއްމުކޮށް ބޭހަށް ބޭނުން ކުރަނީ ބުރޮޅީގެ ބޭރެވެ.

ބައެއްކަހަލަ ބޭހަށް ބުރޮޅީގެ މަދުވެސް ބޭނުން ކުރެއެވެ.

ބުރޮޅި ބޭނުންކުރާ ބައެއް ގޮތްތައް

ކަރުތެރޭގައި އުފެދޭ އިންފެކްޝަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ލޮނާއި ވަކިފޫ އަދި ބުރޮޅި ބޭނުން ކުރެއެވެ. ބުރޮޅި މަދަކީ އެއްޗެހި ކަށިޖެހުމުން ފަރުވާ އަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.

އެލާޖިކް ވުމުންނާއި ބޭރަށްހިންގުން، އަދި ހަމުގެ ބަލިތަކުގެ ފަރުވާއަށް ބުރޮޅި ބޭނުންކުރެއެވެ. އިސްތަށި ފޭބުން ކޮންޓްރޯލުކޮށްދީ ބަނޑުހަރުވުމުގެ އުނދަގުލުން ސަލާމަތްވުމަށް ބުރޮޅި ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ކެއްސުމާއި ނޭވާހިއްލާ މީހުން ވެސް ފަރުވާއަކަށް ބުރޮޅި ޕައުޑަރ މާމުއިއާއެކު ބޭނުންކުރާކަމަށް ވެއެވެ.

ބުރޮޅި މާގިނައިން ބޭނުން ކުރުމުން މޭނުބައިކޮށް ހޮނޑުލެވޭގޮތް ވާކަމަށް އެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ މީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!