ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މާދަމާ ހައްޖައް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ދެންމެ | 03 ޖުލައި 2022

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު، ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށް މާދަމާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ނުުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މާދަމާ ހެނދުނު ސައުދީއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އެ މަނިކުފާނު ހައްޖަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ކޯޓާގެ ދަށުންނެއް ނޫނެވެ.

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށް ރައީސް މާދަން ފުރާވަޑައިގަންނަވާއިރު މިއަހަރުގެ އަމީރުލް ހައްޖު، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު، ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ވަނީ މިއަދު ހައްޖަށް ފުރާވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!