ހިލޭ އަންހެނުން ލައްވާ ދީނީ އިލްމްވެރިން ބުލެކްމެއިލް ކުރަން އުޅުނު: ޒަމްޒަމް
ދެންމެ | 30 ޖުލައި 2022

އަދި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ބްލެކްމެއިން ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރި މީހުންގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުގޮތަކަށް ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް ޒަމްޒަމް ފާރިޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގިނަޢަދަދެއްގެ ދިވެހި ފިރިހެނުންތަކެއް ބިދޭސީއަކާއެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންްގައި އެމީހުން ބްލެކްމެއިލްވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މީގެ ކުރިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ޢާއްމުވެފައިވާ ވީޑިއޯތަކުގައި ހިމެނޭ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ މައްސަލަތަކަކީ މިދިޔަ މާރޗް މަހު ފުލުހުންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބިފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގި މީހުން ބްލެކްމެއިލް ވެފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކުރި ނަމަވެސް ދީނީ ޢިލްމުވެރިންތަކެއްގެ ކައިރިއަށް ކަސްބީ ހިލޭ އަންހެނުން ފޮނުވައިގެން ބްލެކްމެއިލް ކުރަން މަސައްކަތްކުރި މައްސަލައެއް ބަލަމުންގެންދާކަމަށް ފުލުހުން މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައެއް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!