ސަރުކާރު ފެއިލް ވެފައިވާ ކަމަށް ފައްޔާޒު ބޭބެ އިބުރާ ވިދާޅުވެއްޖެ.
ދެންމެ | 25 އޯގަސްޓް 2022

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ފެއިލްވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ގުއުމުގެ ހާލަތު ގޯސްވެދިއުމަކީ ވާން އޮތް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލައިގައި، ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހަވަރަށް ދީފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފެއިލްވެ، ގާނޫނު ތަންފީޒުކޮށް، އިންސާފު ގާއިމު ކުރުމަށް ފެއިލްވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ގައުމު ފަސާދަވެދިއުމަކީ ވާން އޮތް ގޮތްކަމަށެވެ.

އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރަކުން، ސިޔާސީ ގޮތުން ބާރުގަދަ މީހުން ރުއްސުމަށް އަމާޒު ހިފައި، އެ މީހުންގެ އެދުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި، ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ މުއައްސަސާތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމުން ގައުމު ފަސާދަވުން ފެށިގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރެއްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޒިންމާއަކީ، ގައުމެއްގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓައި، ދަމަހައްޓައި، ވެރިކަމެއް ކުރުންކަމަށްވެސް އެނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ގައުމު ފަސާދަވެގެންދަނީ، ސަރުކާރަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ފެއިިލްވުމުންކަމަށް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވިއުރި، ދާދި ފަހުން، ކުޑަ ކުއްޖަކާ ބެހުނު މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޓީޗަރު ހަވަރަށް ދީފައިވާކަމާއި މެދު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިންވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށްވެސް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިންވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!