ސަރުކާރުން ދޭ މަތީ ތައުލީމްގެ ފުރުސަތު ހިފުމަށް މިނިސްޓަރ ގޮވާލައްވައިފި
ދެންމެ | 26 އޯގަސްޓް 2022

ސަރުކާރުން ހުޅުވާލާފައިވާ މަތީ ތައުލީމާއި ފަންނީ ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ރަނގަޅުގޮތުގައި ހިފައި ތައުލީމުގެ އިތުރު ހަރުފަތްތަކުން މައްޗަށް އަރަން އަޒުމް ކަނޑައެޅުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ، ދަރިވަރުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފިއެެވެ.

މިނިސްޓަރު މިކަމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އަދި އޭ ލެވެލްގައި ރާއްޖޭގެ ގަދަ 10 ގައި ހިމެނުނު ކުދިންނަށް އެވޯޑު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވީ ވިލުންވެރިކަމާއި މުރާލިކަމާއި ކަމެއް ކުރުމުގެ ޝައުގު އަމިއްލައަށް އުފައްދާ، އެކަމެއް ކާމިޔާބުގެ އައްސޭރިއާ ހަމައަށް ގެނައުމުގައި ދެމިތިބުން އެއީ ދަރިވަރުން ހޯދި ރަނގަޅު ނަތީޖާގެ އިތުރުން ކުދިންގެ ގައިގައި ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތަކެެއް ކަމަށެވެ.

މަތީ ތައުލީމާއި ފަންނީ ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހުޅުވާލާފައިވާކަން ފާހަަގަކުރަށްވައި އެ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ރަނގަޅުގޮތުގައި ހިފައި ތައުލީމުގެ އިތުރު ހަރުފަތްތަކުން މައްޗަށް އަރަން އަޒުމް ކަނޑައެޅުމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެެެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!