އިބޫ ބަޑި ފަޅައިގެން ދިޔަ އަންނި އާއި އުއްޗުގެ ބައިއަތު!
ދެންމެ | 22 ޖެނުއަރީ 2023

 

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ކުރެއްދޫ ރިސޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުޙައްމަދު މޫސާވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ހޫނު މަރުހަބާއެއް އެމަނިކުފާނަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އުއްޗުއަކީ އާންމުކޮށް ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާވެސް ގުޅުން ރަނގަޅު ބޭފުޅެއް ނަމަވެސް އޭނާ ދިރިއުޅުއްވާ ކުރެއްދޫ ރިސޯޓަށް ވަޑައިގަތުމުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ލީޑަރަކަށް މިއަދު ނަޝީދަށް ވިދާޅުވި ފަދަ މަރުހަބާއެއް ވިދާޅުވެފައިނުވެއެވެ. އޭނާ ނަޝީދާއެކު ހޭދަކުރެއްވި ވަގުތުތަކުގެ ފޮޓޯތައް މީސްމީޑިއާގައި އާންމުވެފައިވާއިރު، އެ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ މަންޒަރަށް ބަލާއިރު ނަޝީދާއި އުއްޗުގެ ގުޅުން ވަރަށް ރަނގަޅުކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ނަޝީދު ވަޑައިގަތުމުން އެ ރަށުގެ ފާލަންމަތީ މަރުހަބާ ވިދާޅުވާން އުއްޗު ހުންނެވިއެވެ. ނަޝީދުގެ ކަނދުރާކޮޅުގައި މާފަތި އަޅުވައި ފަރިއްކޮޅެއް އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރަފުގައި ބާއްވަވައި އަދި ނަޝީދާއެކު ބަގީ ދުއްވަވައިލެއްވި މަންޒަރު މިހާރު އާންމުވެފައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނެއެވެ.

ފެންނަނީ ސަރުކާރާމެދު އުއްޗުގެ ނުރުހުން

ވާދަވެރި ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއެއްގެ ތެރެއިން ރައީސް ނަޝީދަށް އުއްޗު މިފަދަ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ވިދާޅުވެ، އެހާ ބޮޑު ގާތްކަމެއް ބެހެއްޓެވުމަކީ ސަރުކާރާމެދު އޭނާ ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިނުގަތުންކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ. އުއްޗުގެ މި އާދަޔާ ޚިލާފު މެހެމާންދާރީން މިދެންނެވި މާނަ ދޭހަވާ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އުއްޗު ދެއްވި ސައިފޮދުގެ ތެރެއިން

އެންމެ ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ އުއްޗުގެ ނުފޫޒު އޮންނަ، މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)އިން ސަރުކާރަށް ދިން ލަފާ އަޑު ނޭހުމެވެ. ފަތުރުވެރިން އަތުން ނަގާ ޓެކުސް ކުއްލިއަކަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ނުދީ ބޮޑުކުރުމަކީ އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު މުޅި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ކުރާނެ ކަމެއްކަމަށް މަޓީން ތަކުރާރުކޮށް ބުނި ނަމަވެސް އެ އަޑެއް ސަރުކާރުން ނުއެހިއެވެ.

މަޖިލީހަށް ޓެކުސް ބޮޑުކުރާ ބިލު ހުށަހެޅުމަށްފަހު މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ރައީސް ޞާލިޙަށް ވަފާތެރި މެންބަރުން މަސައްކަތްކުރެއްވީ މަޓީއާއި މަޓާޓޯ ފަދަ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ އަޑު އެހުމެއް ނެތި ޓެކުސް ބިލް އަވަސްއަވަހަށް ފާސްކުރާށެވެ. އެކަމަށް ހުރަސްއެޅުއްވީ ނަޝީދެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ގަދަކަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ މުޅި މަޖިލިސް ކޮމިޓީއަށް މަޓީއާއި މަޓާޓޯ އަދި ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ބޭފުޅުން ގެންނަވައި ޓެކުސް ބޮޑުކުރުމާމެދު އެ ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް ހާމަކުރެއްވުމަށް ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ.

އެ ދުވަހުވެސް މަޓީ، މަޓާޓޯ އަދި ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަނުން އެދުނީ ޓެކުސް ބޮޑުކުރުން ފަސްކޮށްދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ޖަމްއިއްޔާއަކަށް ސަރުކާރުން އިޖާބައެއް ނުދިނެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ވަފާދާރު މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ޓެކުސް ބޮޑުކުރަން ފާސްކުރީއެވެ.

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައިވެސް ވިޔަފާރިވެރިން އެންޑޯސްކުރައްވާ ގޮތް

އާންމުކޮށް ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިން ވަކި ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރައްވާ ވާހަކަ ވިދާޅުނުވެއެވެ. ވިޔަފާރިވެރިން އިޚުތިޔާރުކުރައްވަނީ އެއަށްވުރެ ”ސަޓްލް“ ގޮތްތަކެވެ. އެކަމުގައި ސަބަބުތަކެއްވެސް ހުރެއެވެ. ބާރު އޮންނަ ފަރާތްތަކުގެ ނުރުހުން އަމާޒުވުމުން ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރަކީ އެއިން އެއް ސަބަބެވެ. އެހެންކަމުން ވިޔަފާރިތަކުން ކެނޑިޑޭޓުން އެންޑޯޒްކުރާ އެއްގޮތަކީ އެ ވިޔަފާރިތަކާއި އެ ކެނޑިޑޭޓަކާ ދެމެދުގައި ގާތް ގުޅުމެއް އޮތްކަން ފެންނަ ފަދަ މަންޒަރެއް އާންމުންނަށް ދޫކޮށްލުމެވެ.

އުއްޗުއާއި ނަޝީދު އެކީގައި ބަގީ ދުއްވަވާލައްވަނީ

އެގޮތުން ބޮޑެތި މަހުޖަނުން އިންތިޚާބެއްގެ ކެމްޕެއިނުގެ ދުވަސްވަރުގައި ވަކި ކެނޑިޑޭޓަކާ ބައްދަލުކުރާ މަންޒަރު އާންމުވެއްޖެނަމަ އެއީ އެ މަހުޖަނެއްގެ ތާއީދު އެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ލިބުންކަމަށް މީޑިއާއިންވެސް މާނަކުރެއެވެ.

އުއްޗު އެކަންޏެއް ނޫން، ބޮޑެތި އެހެން ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިންވެސް ސަރުކާރާ ފެއަށް

ސަރުކާރުގެ އިޤުތިޞާދީ ސިޔާސަތާމެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަވަނީ ހަމައެކަނި އުއްޗުއެއް ނޫނެވެ. ”ދިޔަރެސް“އަށް މުއުތަބަރުކޮށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ނުފޫޒުގަދަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ވިޔަފާރިވެރިން ތިއްބެވީ ސަރުކާރާމެދު ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގެންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މަޓީގެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. ފާޅުގައި ސަރުކާރުތަކަށް ފާޑުވިދާޅުވުމަކީ އެ ބޭފުޅުން ކުރައްވާ ކަމަކަށް ނުވާތީ ފާޅުގައި ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުނުވި ނަމަވެސް އެއިން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ސަރުކާރާމެދު ނުރުހޭކަން ސިއްރިއްޔާތުގައި ހާމަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ކަށަވަރުވެފައިވާ ގޮތުގައި އެއިން ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ތާއީދުކުރައްވަނީ ރައީސް ނަޝީދަށެވެ. އެ ބޭފުޅުންގެ ޝަކުވާއަކީ ވިޔަފާރީގެ މާހައުލު ދަތިވުމާއި ޖީއެސްޓީއާއި ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރުމާއި، ސަރުކާރުގެ އިސްރާފު ކުޑަނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދަރަނި ބޮޑުވެ ކްރެޑިޓް ރޭޓިންއަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށް ބޭރުގެ ބޭންކުތަކުން އިންވެސްޓުކުރަން ފައިސާ ހޯދުން ދަތިވުން ފަދަ ކަންކަމެވެ.

ކޮންމެއަކަސް އުއްޗު ނަޝީދު އެންޑޯސްކުރައްވައިފިނަމަ އެއީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ސިޔާސީ މަސްރަހަށް ބޮޑު ލޮޅުމެއް އަންނަ ވަރުގެ ކަމެކެވެ. އުއްޗު ނަޝީދަށް ވިދާޅުވި މަރުހަބާއަކީ ސަރުކާރަށް އަދި ރައީސް އިބްރާހީމަށް ދެއްވި ވަރުގަދަ މެސެޖެއްކަމަށްވުން ކައިރިއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
 1. ޗާބޫކުން

  އަސްތާ ބުނަންތާ މަގޭ ކޮއިފުޅާ 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މިގައުމުގެ އެންމެ ކަތުންލީ ވޯޓް އިން ވައްކަން ކޮށްގެން ވެރިކަމަށް ފާވި ގޮތަށް ވޯޓްވަގު ބަދަވި އެއުޅެނީ މާދަން ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓް އިން ވައްކަން ކުރާށޭ ކާކަށްތަ އިނގޭނީ ކުރަން ހިތުލަފާ މިބަދަވި ވެރިކަމުގައި ހުރެމެ ގައުމުގެ ޚަޒާނާ ދަވާލައިގެން ރައްޔިތުން ނުލާ ވޯޓް އެއީ އެބަދައްވަށް ލީވޯޓް ކަމަށް ހަދައިގެން ވޯޓް އިން ވައްކަން ކޮށްގެން އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ނަތީޖާ އޮޅުވާލާ މަކަރާްއި ހީލަތުގެ ދަށުން ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދަމައިގަންނާނޭ ކަމަށް މީ މިވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން އުޖާލާ ކޮށް ކުރިމަގު ހޯދަން ކުރި އުއްމީދު ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލާ މިވަތަން ހެއިޓީ މިއަދު އޮތް ހާލަތަށް ވައްޓާލަން ވެރިކަމުގައި ތިބި ވަގުންގެ ގަބީލާ އަކުން ކުރާ ކަމެކޭ މީ ވަތަންގެ އެންމެ ކަތުން ގުދަށް ބާއްވާ އެމެން ގުދާރުން ހަންދެން ޗާބޫކުން ތެޅުން ނޫންތޭ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ރައްޔިތުން ރޯނާވެ ހަނާވެ ހަފުސްވެއްޖެއޭ އެހެނެއް ނުވާނޭ ހަމަހިލާ މިގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާއި މެދު ހަދާން ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ބުރަކަށިން ހަންގޮސް ރިއްސާން ފަށައިފިއޭ އަވަހަށް އެޗާބޫކުނޭ ގެންދަވާ އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް….

 2. ހިނގާދަމާ

  މާލޭގައި ހުރި ގެބިސީ ތައް އަންދާޒާ ކުރާއިރު ބައިލައްކަ އާއި ގާތަށް ދާނެއޭ އެބައިލައްކަގެ ނަވާހި އިން ސައްތަ އަކީ ކުއްޔަށް ދީފައި ހުރި ގެތަކޭ ފައިސާގެ އަދަދުން ގުނާ ނަމަ ކުއްޔަށް ދީފައި ހުރި ތަންތަނުގެ ކުއްޔަށް މަހަކު 500 މިލިއަނާއި ގާތަށް ދެންނެވުނު ނަވާހި އިން ސައްތަ އަށް ލިބޭނެއޭ މީ އިގްތިސާދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ހުރި ކަމެކޭ މިއަދަދު ސަރުކާރަށް ލިބި އަދި މިކުލިދޭ މީހުންނަކީ އެއީ އަމިއްލަވާ ބިމަކަށް ކުލިދައްކާ ބަޔަކަށް ހަދަން އެބަޖެހޭ އެއިރުން މިފައިސާ އަކީ އެއީ ކުލި ދައްކާ ފަރާތް ތަކުން އެމެންގެ ކުރިމަގު އުޖާލާ ކުރަން އިންދާ ރޯ ކުރާ ގަހަކަށް ބަދަލުވެ މުޅި ގައުމުގެ މުއްސަނދި ކަން އެންމެންގެ މެދުގައި ބެހި އެންމެނަކީ އެއީ މުއްސަނދި ދިރިއުޅުމެއްގައި އުޅޭ އަދި ވަތަންގެ ފައިސާ ފޮށީގައި ހުންނަ ފައިސާ ފޮއްޗަކީ ދަރަންޏަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ފޮއްޗަށް ނުވެ ފަހަށް ރައްކާ ކުރާ ފައިސާ ފޮއްޗަށް ބަދަލުވާނެއޭ ނަތީޖާ އަކީ ބުދުޖެހި ނޫޓްގެ އަގުވެއްޓި އެއިން ކޮންމެ ނޫޓެއްގެ އަގަކީ އޮޑިޖެހި ނޫޓްގެ 5 ރުފިޔާ ކަމަށް ކުރިމަގުގައި ބަދަލުވެގެން ދާނެއޭ ދެންނެވުނު ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުން އަދި ތަންފީޒު ކުރަން ހެޔޮހިތުން ނިޔަތް ގަނެގެން ހުރި ވެރިއަކު އަދު ވަނީ ވަތަން އަށް ބޭނުންވެފައޭ އެފަދަ ވެރިއަކަށް މަލަމަތިން ފެންނަނީ އަންނިއޭ ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ މި ވަތަންގެ ކަތުންގެ އުއްމީދު އާރޯކުރަމާ ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން މިވަތަން ގައި ވިޔަފާރި ކޮށްގެން ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން މިކަމުން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 3. ހިނގާދެމާ

  ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ވެރިއަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދާއި އަދި މާލެއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ތިބީ މިހާރު މާލޭގެ ދިހަ ވަނަ ޖީލު ކަން ނޭގެއޭ އެމެން ވެސް ގޯއްޗެއް ނެތި ކުއްޔަށް ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅުމުންދާއިރު ކޮންމެ ވެރިއަކު ވެސް ބުނަނީ ގޯތިދޭނަމޭ ކިޔާ ވެރިކަމަށް އައިސް ހައުސިންގް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަ ކަނޑުކޮހަކު ބުނާ ގޮތަށޭ ހަދަނީ ޔާންޓޭ ވެސް ހެދި އެންމެ ބޮޑު ގޯހަކީ ހުޅުމާލެ ދޭއް ހިއްކާ ގޯތި ނުދީ ބޭއްވުމޭ ތިޔާ މުއިއްޒު އެއީ ކަނޑުކޮހެކޭ އެއީ ވާނުވާ ޕީއެޗްޑީންނޭ މަމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭ އެއީ އަސްލު ޕީއެޗްޑީ ކަމަށް އެއީ މަގާމްގެ ދަހިވެތި ކަމުގައި އެމެން ނަގާފައިވާ ޕީއެޗްޑީ އެއް ކަމަށޭ މަމެން ގަބޫލުކުރަނީ ގޯތި ދޭންވީއޭ ހުޅުމާލޭން ވެސް އަދި ހުޅުމާލޭ ފަޅު ވެސް ހިއްކަންވީއޭ ހިނގާ އުޖާލާ ކުރުމަށް އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން ވަތަންގެ އެންމެ ކަތުން ގުޅިގެން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 4. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތާއި ޕިންކީންގެ ސިޔާސަތާއި އެއްކޮށްލައިގެން އެއީ ރަން ސިޔާސަތެއް ކަމަށް ހަދާ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރައްޔިތުން އަތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ ކަތަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުން 2500 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް މަހަކު 2500 ރުފިޔާ އަށް ކުއްޔަށްދީ އަދި އެކުލި ދައްކަން ޖެހޭނީ ބީއެމްއެލް ކަމުގައި ހަދާ ގޯތީގެ އަދަދު 10 މިލިއަން ކަމުގައި ހަދަމާ އެއިރުން ޓެކްސް ނުނަގާ ސަރުކާރު ހިންގޭނެއޭ ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ވަތަން ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަން އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން ހިނގާ ބަހީ ދާން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 5. ބަލާތި

  ފުވައްމުލަކުގައި 200 އެނދުގެ ރިސޯރޓެއް ހެދުން އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނަފާއެއް އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ތިރަށުގެ އިގްތިސާދު ވަށާޖެހޭނީ ފުވައްމުލަކުގެ އުފެދުމުގައި އެރަށަށް ދެއްވާފައިވާ ނިއުމަތް ކަމަށްވާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކަންކަން އިންޑަސްޓްރީ އެއްގެ މިނަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތް ވެސް ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސައެންސް ބޭނުން ކޮށް އަދި އިމާރާތް ތަކުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރެވޭނެ އުސޫލުން އެކަން އެބަޖެހޭ އަންނި ވެސް ވިސްނަން ދަނޑުވެރިކަން އެއީ ފައިދާވާނެ ކަމެއް ކަން ޔަގީން ވިޔަފާރި އެއް އެކަމަކު އެކަން ދެން ރާއްޖޭގައި ނުކުރެވޭނެ ދަނޑުތަކުގައި އެކަން ކުރަން ހަދައިގެން އެކަން ކުރެވޭނީ އިމާރާތް ތައް ހަދައިގެން ފެހިގެތަކުގައި އެގްރިކަލްޗަރުގެ ސައެންސާއި އިލްމް ބޭނުންކޮށްގެންނޭ އެކަން ކުރަން ސިޔާސީ ހުރިހާ ލީޑަރުން ވެސް ވިސްނަން ޖެހޭނެއޭ މިކަން ކުރަން ރާއްޖޭގައި އެކަމަށް އެކަށޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ރަށަކީ ފުވައްމުލަކޭ…

 6. ބަލާތި

  ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާވެ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓް ތަކުގެ މަތިވަރުބަރުވާނީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ތެރޭގައި އެންމެ ޚަރަދު ބޮޑު ރަށްކަމަށްވާ މާލޭގައި އެކަން ހައްލު ކުރުމުންނޭ އެކަން ހަައްލު ކުރަން އަންނި ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ މާލެ ސަރަހައްދުން މަހަކު މަދުވެގެން 2500 އަކަފޫޓްގެ 5 ހާސް ގޯތި ކަނޑާ ދޭން ޖެހޭނީ އެކަމަށް އެދޭ ހުރިހާ އެންމެނަށް އެގޮތުން މިހާރު މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމް ލާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތް ތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރްތީބުން ދެމުންދާނީ ގޮސް އެލިސްޓް ޖެހޭނެ ހުސްކުރަން ގޯތިދީ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 4 މަސްތެރޭގައި އެކަން ކުރެވޭނެ މިޙާރު ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ވެސް އަދި ކޮމާރޝަލް ބޭންކް ބީއެމްއެލް އިން ލޯން ނަގައިގެން ވެސް މިގޮތުން ބަލާއިރު ހުޅުމާލޭ ހުޅަނގުންނާއި އިރުން އޮތް ބޮޑު ފަޅު ހިއްކާ އެތަނުން އެގޯތި ތައް ދޭންވީ ހުޅުމާލެ އާއި ނުކުޅެންވީ އެއިރުން އެހެން މީހުންނަށް ބަދުނާމު ނުކުރެވޭނެއޭ އަންނި އެއް އަންނި އަމިއްލަ އަށް ހިއްކި ބިމުން ގޯތި ދިނުމުން މިކަން ކުރަން މިރެއިން މިރެއަށް ވެސް އިއުލާން ކުރަންވީ އެއިރުން ޔަގީން 80 ހާސް މީހުންގެ ގެ ރުހުން މިކަމަށް ލިބޭނެއޭ…

 7. ހިނގާދަމާ

  ހިފާ މަމެން އަތުގައި ނަގާށެ ބުންވަރު މަމެން ދޫނުދޭނަމޭ އަންނި ހޮވާފައި ނޫނީ މަމެން ޖީބަށް ފައިސާ ވަންނާނެ ގޮތް ހަދާ ދިނުމަށް ޓަކައި މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދޭނީ އަންނިއޭ އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ރުވާކުރަން ފެންދީ އާރޯ ކުރަން އަންނި ޔާންޓޭގެ ގުޅުން އެއީ އެއްގޮތް ސިޔާސަތު ތަކެއް އެއްކޮށްލުމޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ހިނގާ ދަމާ ހިނގާ ދަމާ ހިނގާ ދަމާ ހިނގާ ދަމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 8. ިހިނގާދެމާ

  ހުޅުމާލޭން ވެސް އަދި ހުޅުމާލޭ ހުޅަނގުން އޮތް ބޮޑު ފަޅު ހިއްކާ އެތަނުން ވެސް ގޯތި އަދި ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކާ އެތަނުން ވެސް ގޯތި ދޭން ކެރޭނީ ވެސް ދެވޭނީ ވެސް އެއީ ހަމައެކަނި އަންނިއަށޭ އެކަން އެވަނީ އަންނި ކޮށް ނިންމާ ސާބިތު ކޮށްދީފައޭ އަންނި ވެރިކަމުގައި އެކަން ކުރެވުނޭ އިބޫ އަށް ދެވޭނެ ގޯއެްޗެއް ނުހުންނާނެއޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ މާލެ ސަރަހައްްދުން އަހަރަކު 2500 އަކަފޫޓްގެ 150 ހާސް ގޯތި އެންމެ ކަތުން ބޭނުންނަމަ އަންނި އަތުގައި ހިފާށޭ އަންނި ދެން ކުރާ ވެރިކަމެއްގައި މާލޭގައި އެންމެ ގިނައިން ޓެކްސް ދައްކާ 100 ކުންފުންނަށް އެއްވެސް ކުންފުންނެއް ބާކީ ނުކޮށް 1 ހެކްޓަރުގެ ބިމެއް ކޮންމެ އަހަރަކު 1 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އެމެންނަށް ބިން މިލްކްވާނެ އުސޫލުން ވިއްކާނަމޭ މިކަންކުރަން ކެރޭނީ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން އާރޯކޮޮށްގެންނޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ މިގުޅުމުގެ މަތިވަރު އާރޯކޮށް އެއިން ނަފާ ހޯދަން މިވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންނަށް ވަތަން އެދެނީ މިގޮތޭ ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާށޭ ދަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ…

 9. ހިނގާދަމާ

  ރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ނިކަމެތިންނަށް ގޯއްޗެއް ދިނިއްޔާ ދިނީ އެއީ އަންނިއޭ އެހެން އެއްވެސް ވެރިއަކަށް ކުރެވުނު ކަމެއް ނޫނޭ މިއީ ދެން އެންމެ ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި ސަރުކާރަށް ގޯއްޗެއް ނުދެވޭނެ ކަން އިނގޭއިރު އައްޑޫ ކުއްޖާ މެންނަށް އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތުގެ ދަށުން ރޭގަނޑު ދަންވަރު ވަގުން ވައްކަން ކުރާ އުސޫލުން ގޯތި ދޭން އިއުލާން ކުރުން އެއީ އައްޑޫ މޭޔަރުގެ ސުއްދާން ނުހިފޭ ކަމުގެ ދަލީލު ތަކޭ ފެނިގެންދަނީ ހިނގާ ދަމާ މިމޭޔަރު ހަފޮޅުން ބޭރުކުރަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް ކުރިއަށް ބާރަށް އަވަހަށް ކުރިއަށް ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 10. ހިނގާދަމާ

  މިއަދު އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލަށް 1000 މިލިއަން ޚަރަދުވާ ވާހަކަ ނުދެއްކިއްޔާއޭ ރަނގަޅުވާނީ އައްޑޫ ކުއްޖާ މެން ބުނީ ތިޔާ ޒާތުގެ ވާހަކަ މިދަނޑިވަޅާއި ދިމާކޮށް ދައްކާނީ އެއީ އަބަހައްދަވެ އަދި މަތިމަރުވެ ގުރުޑުވެފައިވާ ސަރުކާރެކޭ އޯއި އައްޑޫ ހުށިހެއި ކަތުންނޭ ހިނގާ ދަމާ މިމަތިވަރު މަރުވެފައިވާ ޚަލީފާ ދޫކޮށްލާ މަތިވަރު އާރޯވަމުން އަންނަ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން އާރޯކުރަން ފެންދީގެން ހިފާށޭ މަމެން އަތުގައި ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި އެއް ނަމްބަރު ހަފޮޅުން އެތެރެކުރާށޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 11. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން ދޫދޭނީ އަންނި ހޮވާފައޭ ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު އެންމެ ކަތުންނަަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގެ ދަންމަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާއި ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގަިއ އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އަށް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 12. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ ދަމާ ހުޅުމާލޭ ހުޅަނގުން އޮތް ބޮޑު ފަޅު ހިއްކާ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އުޅެން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަތަކަށް ގޯއްޗެއް ދޭނެ ކަމަށް ވައުދުވަމުންދާ އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާށެ ފާގަތި ކުރުމާ އެންމެ ކަތުންގެ ކުރިމަގު ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ ވަތަން ގެ އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން ހިނގާ ނަގާ ޓެކްސް ކުޑަ ކުރާ ވެރިއަކު ހޮވަމާ ހިނގާ ކޮތަޅު ޓެކްސް ނަމުގައި ރައްޔިތުން ފެލާލާ ސަރުކާރު ދޫކޮށްލަމާ ހިނގާ ރިސޯރޓް ތަކުން އުކާލާ ކުނީގެ އަގު ދިހަ ގުނަ ބޮޑުކުރާ ސަރުކާރު ދޫކޮށްލަމާ ހިނގާ އުޖާލާ ކުރުމާ އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން ހިނގާ ނަފާ ދޭން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބިމުގެ ނަފާ އެންމެ ކަތުންނަށް ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން ނިންމާނީ އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން އުޖާލާ ކުރާ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން އާރޯ ކުރަން ފެންދީ އެއާރޯ ކޮށްގެންނޭ ހިނގާ ނަގާ ބުންވަރު މަމެން ދޫދޭނީ އަންނި ހޮވާފައޭ ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯ ކުރީ ދަންމަރު އެންމެ ކަތުންގެ އުއްމީދުގެ ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި އެންމެން އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 13. ނެތޭނެތޭނެތޭނެތޭ

  ރައީސް އިބޫ ގައިގައި ނެތޭ ހިތްވަރެއް ހަށިފާރަވެރިއާ ވާރެއާއި ތެމޭއިރު ހަށިފާރަވެރިއާ ގޮތަށް ވާރެ އާއި ތެމިލައިގެން ގުދުރަތުން ދެއްވާ ސާފު ވާރޭފެނާއި އެކު ނަށާލާ ކެމްޕެއިން ކޮށް ވަތަންގެ ކަތުންގެ ހިތް ތަކުން މޮޅުވާން ނަގާ ތަސްވީރު ތަކުން ވެސް ފެންނަނީ ދެން މާ ބޮޑު މީހަކަށް ރައީސް އިބޫ ހެދިގެން އުޅޭ ތަނޭ ތިޔާ ދެން ވަރަށް ނާތަހުޒީބީ ގޮތް ތަކޭ ރައީސް އިބޫ ގަބީލާ ގައި ތިބީ މުޅިން ކާއިރު ވެސް ސަމުސަލާއި އުލުން ނޫނީ ނުކެވޭ މީހުންނޭ އަތުން ކެއުން ނޫންތޭ އޭގައި އެންމެ ގަޔާވެފައި ވަތަންގެ ކަތުން އެންމެ އެދޭ ގޮތަކީ….

 14. އަންނަނީ

  މަމެންގެ ރަމަލު ތަކުން ދައްކަނީ މާބޮޑަށް ތަފާތު ކޮށް ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމަށް 5 އަހަރުވެގެންދާއިރު ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓްގެ އިރުމަތީ ކަނޑުގެ ބޭރުތޮށި ގަނޑު ވެއްޓި އެއާރޕޯރޓަށް ލޮނު އަރާ އެއާރޕޯރޓް ފުނޑިގެން ދާއިރު ވެސް ރައީސް އިބޫ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ވަޑައިގަންނަވާްއިރު އެތަން ފެނިހުރެ އެތޮށި ގަނޑު ބަދަލު ކޮށްދޭން ވަތަންގެ އެންމެ ކަތުން އެދުމުން ޖަވާބު ދެނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ ހޮވާދީފިއްޔާ އަންނާނެއޭ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީއަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ

 15. މާ ބޭބެ ނައިފަރު.

  ވަރަށް ފިތުނަވެރި އާޓިކަލްއެއްކަމަށް ބެލެވެނީ.އާޓިކަލްގައިބޭނުންކޮށްފައިވާއިބާރާތާ މައުލޫމާތަކީއާޓިކަލް ލިޔުންފަރާތުގެ ވިސްނުން.އެއީ ތެދަށްވުރެ ދޮގު ގިނައިން އެކުލެވޭ ފިތުނައިގެ އަލިފާން ގަނޑަކަށް ހުޅުފަޅާގެންދާޒާތުގެ ދިޔާއެއްޗެއް އަޅާލުންފަދަ ނުބައި ވިސްނުމެއްގައި ލިޔެފައިވާ އާޓިކަލްއެއް.ނޫސްވެރިކަމަކީ މުޖުތަމައުގައި ދޭތެރެޖެއްސުމާ ފިތުނަފަސާދަކުރުމެއްނޫން..ނޫސްވެރިންނަކީ މުޖުތަމައުގައރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާނެ ތެދުމައުލޫމާތު ފަތުރާބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެ.އެއްމެންގެ މަސްލަހަތަށް ޓަކައި.

 16. މާހިރު

  ކެމްޕޭންގައި މަހުޖަނުން ކައިރިއަށްދިއުމަކީ އަންނި ކުރިޔަސް ސަޅިކަމެއްނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ޑިމޮކްރަސީގެ ބައްޕަ ކެމްޕޭން ތިކުރައްވަނީވެސް އިބޫއަށްވުރެ ހުތުރުކޮށެވެ.

 17. ބާސް

  ދިޔަރެސް އިން ލިޔުނީމަ މީޙުން ހަބަރު ނުކިޔާތީވެ ކޮންމެސް އެހެންނަމަކު ހަބަރު ހަމައެކައްޗެއް….

 18. ބަލަ ތިޔަ އުއްޗު އަކީ އަބަދުވެސް ދައުލަތުގެ ލާރިން ކައި ބޮއެ ހަދާ އުޅޭ މީހެއް
  މި މުއްސަނދިންނަށް ކަމުނުދަނީ ދައުލަތުން ޓެކްސް ދައްކަން ބުނާތީ

 19. ހިނގާދެމާ

  ހިނގާ ދަމާ ހުޅުމާލޭން ގޯތި ހޯދަން ކަޑަ ހިފައިގެން ދާން ހިނގާ ދަމާ ގޯތި ހަވާލުވާން ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި ހިނގާ ނަގާ ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ ޔާންޓެ އަންނި ގުޅުން ހިނގާ ދަމާ ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް އެންމެ ކަތުންނަށް ހުޅުމާލޭ ހުޅަނގުން އޮތް ފަޅު ހިއްކާ ގޯތި ލިބޭނީ އަންނި ހޮވުމުންނޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގަ އަންނި ހޮވަމާ އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 20. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ހޮވަމާ އަންނި ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އާރޯކުރަން މަމެން ޔާންޓެ އަންނި ގުޅުން ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަމާ މިވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންގެ އާމްދަނީ ކޮންމެ ކަތަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯއްޗެއް ކަނޑާދީ ވަތަންގެ ކޮންމެ ކަތަކީ އެއީ ރަންނަގާ ވަޅެއް ގެ އަހުލެއް ކަމަށް ހަދަމާ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން ހޮވާނަމޭ އަންނި ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯ ކުރީ އަންނި ޔާންޓޭ ދަންމަރު ހިނގާ ނަގާ ބުންވަރު ހޮވާނަމޭ އަންނި ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އަށް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 21. ހިނގާދަމާ

  ހުޅުމާލޭ ހުޅަނގުންނާއި އަދި އިރުން އޮތް ފަޅު ހިއްކާ އެތަނުން ގޯތި ބޭނުންވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ގޯތި އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ކުއްޔެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ގޮތަށް ރޯދަ މަސް އައުމުގެ ކުރިން ދޭނީ އެއީ އަންނިއޭ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން އަންނި ހޮވާފައި ނޫނީ ދުލެއް ނުދޭނަމޭ ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ބަހީއާދޭ އެކީގައި އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން ކުރިއަރުވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 22. ހިނގާދެމާ

  އަންނި އަންނި އަންނި އަންނި ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާއި ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ޔާންޓޭ ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ….

 23. ހިނގާދަމާ

  ގުރުބާންވީ ކާކުތޭ ބަލާ ވަގުތެއް ނޫނޭ މީ ވަގުތަކީ އެއީ ކެމްޕެއިން ކުރަން ޖެހޭ ވަގުތޭ ބޭކާރު ވާހަކަ ދެއްކުން އެއީ ބޭނުން ކަމެއް ނޫނޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގަ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން އާރޯ ކުރަމާ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އަށް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ކަނބުލޮމެންނޭ ހުދު އަތްދިގު ގަމީހާއި ކަޅު ފަޓްލޫނުގައި ތިބެ ހިނގާ މޫން ވޯކް ޖައްސަމާ ހިނގާ ނަށާލަން ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 24. ހިނގާދަމާ

  ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އުޅޭ އިރު ދުނިއުކާނެއޭ އެއީ ކެމްޕެއިން ހިނގާ ގޮތޭ ކެމްޕެއިން ނިމުމުން ސިޔާސީ ވެރިންނަށް ވާނަމަ އެމެންނަށް އިނގޭނެއޭ އެމަރާމާތު ކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތް ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތައް ހިންގާއިރު ސިޔާސީ ޕާރޓީގެ ލީޑަރު ބުނާ ބަސް އެ ވަރަށް ބަރުދަން ބޮޑުވާނެއޭ ކުޅަދާނަ ސިޔާސީ ވެރިން ދަންނާނެއޭ ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި ހަލާކު ވެފައިވާ ގުޅުން މަރާމާތު ކޮށް އެކަން އިއާދަ ކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތް އެކަމާއި ރައީސް އިބޫ ހާސްވާން ނުޖެހޭނެއޭ އެމްޑީޕީ ރައީސަކީ އަންނިއޭ އަންނި އަށް އިނގޭނެއޭ އެކަން މަރާމާތު ކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން އާރޯކުރަން ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަން އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން ހުޅުމާލޭ ހުޅަނގުން އޮތް ބޮޑު ފަޅު ހިއްކާ ގޯތި ދީގެން މަމެން ހުޅުމާލޭގައި އަތް ވެސް ނުލާނަމޭ އަންނި ހޮވޭތާ ސައްތަ ދުވަސް ތެރޭގައި ހުޅުމާލެ ހުޅަނގުން އޮތް ބޮޑު ފަޅު ހިއްކާ އެތަނުން 2500 އަކަފޫޓްގެ 3 ލައްކަ ގޯތި ދޭނަމޭ ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އަންނި ޔާންޓޭ އަތުގައި ހިފާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 25. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާއި ހިތުން ގުޅިގެން އެއް ވަނަ ނަމްބަރު ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އެއް ނަމްބަރު އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހުޅުމާލޭން ގޯތި ކަޑަޖަަހަން ދާން ހުރިހާ ކުދިން ވެސް އެއް ނަމްބަރު ހޮވައިގެން ހިނގާ ނަގާށޭ ބުންވަރު ހިނގާ މަމެން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން ހޮވާނަމޭ އަންނި ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން ގޯތިން ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަން އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ އަންނި ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ހިނގާ މޫން ވޯކް ޖައްސަމާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 26. ހިނގާދަމާ

  ރައީސް އިބޫ އެމްޑީޕީ އަށް ޓަކައި ގުރުބާން ވާން ޖެހޭ ވަގުތު މިހާރު މިއޮތީ އައިސް ޖެހިފައޭ ރައީސް އިބޫ އަތުގައި އިނީ ބޮނދާއި އެންމެ ތިންމަނައޭ އެއީ ފޮރިނޭ އާއި ބްރޯ އާއި ރީކޯއޭ މަމެން ކޮޅުގައި މިއޮތީ ބޮނދާއި މަންތިރިއާއި ދެ ރިޔަލޭ ދެން ދެ ރިޔަލަށް ދެމަނާ ޖަހާލުމުން ރައީސް އިބޫ ސައިވާނެއޭ ސައިވުމުގެ ކުރިން އަމާންދީ އެއް ނަމްބަރު ކެންޑިޑޭޓަށް ދޫދޭން ވަގުތު އެބައޮތޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ކަނބުލޮމެންނޭ ހުދު އަތްދިގު ގަމީސް އަދި ކަޅު ބެލްސް ލައިގެން ތިބެ ގޮނޑިން ތެދުވެ ހިނގާ މޫން ވޯކް ޖައްސަމާ ހިނގާ ނަށާލަަން ހިނގާ ނަށާލަން ހިނގާ ނަށާލަން ހިނގާ ނަށާލަން ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 27. ހިނގާދެމާ

  ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރަކީ އެއީ މަތިވަރު މަރުވެ ގުރުޑުވެފައިވާ ސަރުކާރެކޭ މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތައް ނިމުނޭ ކިޔާ ދައްކާ ފޮޓޯ އަކީ އެއީ ރަސްގެފާނަށް ހެދުން ފަހަން އުޅުނު 3 އެކުވެރިން ރަސްގެފާނަށް މޮޅަށް ހެދުމެއް ފަހާދީ ރަސްގެފާނު ފެލާލި ގޮތަށް ރައީސް އިބޫ ކުރާ ކަމެކޭ ފްލެޓެއް ނުނިމެއޭ އެއީ ރޯބުހުތާނު ދޮގެކޭ ހިނގާ ދޫކޮށްލަމާ މަތިވަރު މަރުވެފައި މިވާ ކަންނުވެ ނަންވާން އުޅޭ ސަރުކާރު ހިނގާ ދަމާ ދޫކޮށްލަން ހިނގާ ދަމާ ދޫކޮށްލަން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގަ ހޮވަމާ އަންނި ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އަށް އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 28. 为什么猫的脸上有胡须?

 29. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި ހޮވާނަމޭ އަންނި މަމެން ދޫނުދޭނަމޭ އަންނި ހޮވާފައި ނޫނީ ހިނގާ ނަގާށޭ ބުންވަރު މަމެން ހޮވާނީ އަންނިއޭ ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯ ކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާ ވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންގެ އުއްމީދު ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަން ވަތަންގެ ކަތުންގެ އުއްމީދު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިދަންމަރު އަލިކުރަން ޔާންޓެ އަންނި ގުޅުން އާރޯކޮށްގެން ހިނގާ ވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންނަށް މިވަތަންގެ ބިމުގެ ނަފާ ހޯދަ ދޭން މަމެން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިނގާ ހޮވަން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވާނަމޭ އަންނި ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހޮވަން އަންނި ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އަށް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 30. ނުވާނެއޭ

  ކޮންކްރީޓް ގައި އޭގެ ޒާތަށް ވުރެން އަވަސް ކުރަން އެއަށް އިތުރު ކެމިކަލް އަޅައިގެން އެއަށް ފެންއަޅާ ދޭން ޖެހޭ ފަރުވާ ނުދީ އޭގެ މަތީގައި މަސައްކަތް ފަށައިފިނަމަ އޭގެ ހިތި ފެންނާނެއޭ ފަހުން ކޮންކްރީޓް މިހާތަނަށް ހޯދުނު ހޯދުން ތަކުން އެއަށް ދޭން ޖެހޭ ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭނީ ކޮންކްރީޓް ސްލެބް އަޅާ އެ ސްލެބް ގައި ތާއަބަދު ފެނުން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭނެ 24 ގަޑިއިރު 15 ދުވަސް ވަންދެން އެނޫން ނަމަ ޔަގީން މުޖައްރިބޭ ސްލެބްގެ ފެންވަރު ދަށްވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެ ތިގޮތަށް ތިޔާ ކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ