އައްޑޫ އުތުރި އަރައި ނަސީދަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި
ދެންމެ | 23 ޖެނުއަރީ 2023

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެެ ކެމްޕެއިނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު އައްޑު އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

އައްޑު އަށް ވަޑައިގަތުމުން، ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދެންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދާއި ކައުންސިލަރުންނާއި އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުންނެވެ.

ނަޝީދާ އެކު އައްޑު އަށް ވަޑައިގަތް ޓީމުގައި ކުރީގެ ދެ އެޓާނީ ޖެނެރަލުން ކަމަށްވާ ޑރ.މުހައްމަދު މުނައްވަރާއި ދިޔާނާ ސައީދު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

ނަޝީދުގެ ދަތުރުގައި، އައްޑޫގެ އެކި އަވަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވެ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ނަޝީދާއި ވާދަކުރައްވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. ޕްރައިމަރީ އޮންނާނީ މި މަހުގެ 28 ގަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
 1. ބިސް

  ކޮންއިރަކު ހިނގިކަމެއްމީ؟ ނުދެކެން ހޫނު މަރުހަބާކީ ތަނެއް

 2. ހިނގާދެމާ

  ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ނުވާނަމޭ މަމެން ވަރުބަލި ހިނގާ ހޮވާނަމޭ އަންނި ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަންއެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އާރޯކުރަން ޕިންކީ ރަންރީނދޫ ގުޅުން ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަން އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 3. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އެންމެ ކަތުންގެ ގެދޮރު ކަންކަން އަންނި ހޮވައިގެން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ކަނބުލޮމެންނޭ ގޮނޑިން ކޮއްޅަށް ތެދުވެ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 4. ހިނގާދަމާ

  މަމެންގެ ހުރިހާ ރަމަލު ތަކުން ދައްކައިފިއޭ އެއީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި އެއްވަނަ ނަމްބަރު އަންނި ހޮވިގެން އަންނަ ތަން އަންނިގެ ކެމްޕެއިން އެއީ އެއްވަނައޭ އެއްވެސް ރަމަލަކުން ނުދައްކައޭ ރައީސް އިބޫ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި މޮޅުވާތަން ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރަކީ އެއީ މަތިވަރުމަރުވެފައިވާ ސަރުކާރެކޭ ރައީސް އިބޫގެ ޓީމަށް ނޭގުނު ނަމަވެސް ޕިންކީން އަންނި ޓީމާއި އެކު ފުރަގަހަތުން ގުޅުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ދަނީ އާރޯ ކަން ލިބެމުންނޭ އަންނި ހޮވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 ދުވަސް ތެރޭގައި މިސަރުކާރު އެއްކޮށް ގުރުޑުވާނެއޭ ހުރިހާ ވަޒީރުންތައް ވެސް ފޮށި ތަންމަތި ބަނދެގެން ފިލާނެއޭ ރައީސް އިބޫ ވެސް ގައުމު ދޫކޮށް ފިލާނެއޭ މީ މަމެންގެ ރަމަލު ތަކުން ތިލަވަމުން އަންނަ ކަންކަމޭ ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން އާރޯކުރަމާ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި ހިނގާ ނަގާ ބުންވަރު މަމެން ހޮވާނަމޭ އަންނި ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާ ވަތަންގެ މިނިވަން ކަން ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 5. ހިނގާދަމާ

  އަންނި އާއި އެކު ޑޮކް މުނައްވަރު އަދި ދިޔާނާ ވުމުން އެއިން އެގިގެންދަނީ އެއީ ދެން އައްޑޫ އިން ރައީސް އިބޫގެ ޓީމް ބާކީވެ ރައީސް އިބޫގެ ޓީމް ވަނީ ހަފޮޅުން ބޭރުވެފައި ކަމަށޭ އައްޑޫ ކުއްޖާ މެންނަށް އައްޑޫން ބިން ހިއްކާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިވެރިއަކަށް އަދި ކޮންމެ އޮޑިވެރިއަކަށް 2 ހެކްޓަރުގެ ބިން ދޭނީ އެއީ އަންނި ހޮވިގެންނޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 6. ހިނގާދެމާ

  އަންނި އާއި އެކު ޑޮކް މުނައްވަރާއި ދިޔާނާ އައްޑޫ އަށް ދިއުމުން އެއިން އެގިގެންދަނީ އައްޑޫ ކުއްޖާ މެންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ގޯއްޗެއް ދޭނީ އެއީ އަންނިއޭ އަދި އައްޑޫ ބޮޑު ފަޅާއި ވިލާއި އެކު ހިއްކާ އައްޑޫ ކޮންމެ ވިޔަފާރި ވެރިއަކަަށް އަދި ކޮންމެ އޮޑިވެރިއަކަށް 2 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިލޭ ދޭނީ އެއީ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން ގުޅިގެންނޭ ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާއި ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގަ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….