ފޮނަދޫ ދާއިރާގައި އަޅުގަނޑަށް އޮތް ތާއީދު ޕްރައިމަރީ ވޯޓުން ރައީސަށް ފެނިގެންދާނެ: މެމްބަރު ސިރާޖް
ދެންމެ | 25 ޖެނުއަރީ 2023

ފޮނަދޫ ދާއިރާގައި މެމްބަރު ސިރާޖަށް އޮތް ތާއީދު މިފަހަރު ޕްރައިމަރީ ވޯޓުން ރައީސް ސޯލިހަށް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް ނަސީދު އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މެމްބަރު ސިރާޖާ ނުލައިވެސް އެމަނިކުފާން ފޮނަދޫ ވޯޓު ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން ސިރާޖާއި ހަވާލާދީ އަރިސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ ދާއިރާގެ ކަަންކަން ސަރުކާރުން މެމްބަރު ސިރާޖާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިހްތިޔާރާ އެކުގައި ކަމަށެވެ.

“ އަޅުގަނޑު މި ޕްރައިމަރީ އިންތިހާބު ބޮޑުތަނުން ރައީސް ސޯލިހަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދޭނަން. ރައީސް ސޯލިހް ފޮނަދޫ ވޯޓު ބޮޑު ތަނުން ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމާއި މެދު ސައްކެއް ނެތް.“ އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ފެކްޝަން ވެފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ނަސީދު ފަޅީގައި ހުންނެވި ސިރާޖް ނަސީދަށް އޮތް ތާއީދު އަބުރާ ގެނެސް ރައީސް ސޯލިހަށް ޕްރައިމަރީގައި ތާއީދުކުރުމަށް ނިންމަވާފައި ވަނީ ނިމިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގަ އެވެ.

މެމްބަރު ސިރާޖް ވިދާޅުވީ ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދު ކުރުމަށް ނިންމެވީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގައި ރައީސް ސޯލިހަށް އޮތް ތާއީދު އިންތިހާއަށް ކުޑަވެފައިވަނިކޮށް ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މިދިޔަ މަދު ދުވަސްކޮޅުގައި ކުރެވުނު ބުރަ މަސައްކަތުން މިހާރު ރައީސް ސޯލިހަށް އޮތް ތާއީދު ބޮޑު ތަނުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގެ ހެޔޮ ނަތީޖާ މިއަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ނަގާ ވޯޓުން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
  1. ހިނގާދަމާ

    މިއަދު އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލަށް 1000 މިލިއަން ޚަރަދުވާ ވާހަކަ ނުދެއްކިއްޔާއޭ ރަނގަޅުވާނީ އައްޑޫ ކުއްޖާ މެން ބުނީ ތިޔާ ޒާތުގެ ވާހަކަ މިދަނޑިވަޅާއި ދިމާކޮށް ދައްކާނީ އެއީ އަބަހައްދަވެ އަދި މަތިމަރުވެ ގުރުޑުވެފައިވާ ސަރުކާރެކޭ އޯއި އައްޑޫ ހުށިހެއި ކަތުންނޭ ހިނގާ ދަމާ މިމަތިވަރު މަރުވެފައިވާ ޚަލީފާ ދޫކޮށްލާ މަތިވަރު އާރޯވަމުން އަންނަ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން އާރޯކުރަން ފެންދީގެން ހިފާށޭ މަމެން އަތުގައި ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި އެއް ނަމްބަރު ހަފޮޅުން އެތެރެކުރާށޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

  2. 猫什么年龄开始喷?

  3. ކުރާނަމޭ

    ދަނގެތި މަރުހަބާ ތަފާތުވީ ގޮތަށް 28 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ އިންތިޚާބު ތަފާތުވާނެ ވަރަށް ބޮޑަށް އެތަފާތު ދައްކާނީ ވޯޓުން ތަޅާ ތަމެން ބަލި ކުރުމޭ ތަމެން ފައިސާ ބަހައިގެން އައިޑީ ކާރޑު ގަނެގެން ތިޔާ ގަންނަން އުޅޭ ގަނޑު ނުގަނެވޭނެއޭ އިނގޭތޭ އަދި ބުނައްޕެއް ނޫންތޭ ފޯން ވައްދާށޭ ވޯޓްލާ ފޮށިގަނޑު ތެރެއަށް ވަދެލާ ވޯޓް ފޮޓޯ ނަގާށޭ ނުވާނެ ތިޔާ ކަމެއް ދެން ޖާސޫސް ކުރާ ކެމެރާ ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ނެރެގެން އެ ކެމެރާ ތައް ވޯޓްލާ މީހުން އަތަށް ކެމެރާ ހަރުކުރި ގަލަން ދީގެން ވެސް އެކަން ކުރިޔަ ނުދޭނަމޭ ވޯޓްލާ ފޮށިގަނޑު ތެރެެއަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވެއްދޭނެއޭ ހުރިހާ ޖީބު ތައް ވެސް މަމެން ފާސް ކުރާނަމޭ ތަމެން ވާނީ ހަމަ މިއިންތިޚާބުން ބޭރޭ ތަމެން ހަފޮޅުން ބޭރުކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ ކުރާނަމޭ