ފުވައްމުލަކުގައި ރިސޯޓެއް ހަދައިދޭން ނަސީދު ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފި
ދެންމެ | 25 ޖެނުއަރީ 2023

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ރިސޯޓެއް ހަދައިދޭން ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވައުދުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕެއިންގެ ފަހު ދަތުރުގައި މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަަކަފުޅުދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓު ހެދުމަށްފަހު ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓުން މޫދާ ވީ ސަރަހައްދު ވަކި ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެތަނުގައި ޓޫރިޒަމްގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި ކަމަށެވެ.

އެ ސަރަހައްދު ވަކިކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 2007 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކަމަށާއި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި އެކަން ބަޔާންކުރި ނަމަވެސް މި ފަސް އަހަރު ނިމިގެން މިދަނީ އެކަން ނުކުރެވި ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

”އަޅުގަނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް ޔަގީންކަން އަރުވަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ނޮވެމްބަރު މަހުގައި އެތަނުގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ.“ ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ވިސްނުމުގައި މުޅި ދުނިޔެ އަށް އެ ރަށް ތައާރަފުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި ސަރުކާރުން ހިންގާ ހުރިހާ ޕްރޮމޯޝަނެއްގައި ފުވައްމުލަކު ޓޫރިޒަމްގެ ވާހަކަ އެހެން ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގައި މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފާހަގަކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށްވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރަށްރަށަށް ގެންނަންޖެހޭ އުމްރާނީ ތަރައްގީ ރަށްރަށަށް ގެންނަަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މައްސަލަ އަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރު ނުވުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނަށް ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފި ނަމަ މަސައްކަތް ކުރާނީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކަމަށްވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
 1. ކުރާތި

  ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓް ތަކުގެ މަތިވަރުބަރުވެގެން ދެން ދައުލަތުގެ އެކައުންޓްގެ މަތިވަރު ވެސް ބަރުވާން ޖެހޭނީ މިކަން މިހާތަނާއި ހަމައަށް އައިއިރު ނުވެއޮތީ މާލެ ސަރަހައްދަށް ކޮންމެ ފަރުދަކު ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުވުމޭ އެކަން ހަސަދަ އެއްގެ ގޮތުގައޭ މިސަރުކާރުން ނެގީ ހައްލު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ހަައްލަކީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އޮތް އިގްތިސާދީ ނަފާ ދެން ރާއްޖޭގެ އެހެން ތާކު ނުއުފެއްދޭނެ މާލެ ސަރަހައްދުން ބިން ނުދީ ރައްޔިތުން މުއްސަނދި ނުވާނެއޭ ދައުލަތް ދަރަނިވެސް ނުފިލާނެއޭ މިކަން ދަނެގެން އަންނި އެބަޖެހޭ ހުޅުވިފައިވާ ސިކުނޑި އަކުން ވިސްނަން ފްލެޓްސް މާލެ ސަރަހައްދުން ދިނުން އެއީ ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ ހުލި ކޮށްލުމޭ ބަދަލުގައި މާލެ ސަރަހައްދުން 2500 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ކޮންމެ މީހަކަށް މަހަކު 2500 ރުފިޔާ ކުއްއަށް 100 އަހަރުން ކުލި ހަމަވާނެ އުސޫލުން ދީ އަދި އެބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބީއެމްއެލްގައި ބާއްވާ ބީއެމްއެލް އިން އެބިމުގައި 15 ބުރީގެ އިމާރާތެއްގެ ބިންގާ އަޅާ ބީއެމްއެލް އަށް 3 ފަންގިފިލާ ދެން ބިމުގެ ވެރިފަރާތަށް 1 ފަންގިފިލާ ފުރަތަމަ އަހަރު 4 ފަންގިފިލާ ނިންމާ އެތަނުގައި ގޭގެ ވެރިފަރާތް އުޅުމުން އެފަރާތަށް ލިބުނު ފަންގިފިލާ ގައި އުޅެމުން ދެން ހުރި ފަންގިފިލާ ތައް އެފަރާތުން އާމްދަނީ ހޯދައިގެން ނުވަތަ ލޯން ނަގައިގެން ހަދާ އާމްދަނީ އިތުރު ކުރަމުން ގޮސް އެކައުންޓް މަތިވަރު ބަރުކުރާނެއޭ ނަތީޖާ އަކީ މި ނިޒާމް 10 އަހަރު ދުވަސް ވާއިރު 2 ލައްކައިގެ އާބާދީ އަކީ މިލިއަނަރުން ކަމަށްވެ އެމެންގެ ސަބަބުން ގައުމަށް ވަންނަ އާމްދަނީ އިތުރުވެ ވަތަންގެ އެންމެހާ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން އުފާފާގަތިވެގެން ދާނެއޭ….

 2. ތިރަށޭ

  ފުވައްމުލަކުގައި 200 އެނދުގެ ރިސޯރޓެއް ހެދުން އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނަފާއެއް އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ތިރަށުގެ އިގްތިސާދު ވަށާޖެހޭނީ ފުވައްމުލަކުގެ އުފެދުމުގައި އެރަށަށް ދެއްވާފައިވާ ނިއުމަތް ކަމަށްވާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކަންކަން އިންޑަސްޓްރީ އެއްގެ މިނަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތް ވެސް ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސައެންސް ބޭނުން ކޮށް ހަދާ އަދި އިމާރާތް ތަކުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރެވޭނެ އުސޫލުން އެކަން އެބަޖެހޭ ކުރަން އަންނި ވެސް ވިސްނަން ދަނޑުވެރިކަން އެއީ ފައިދާވާނެ ކަމެއް ކަން ޔަގީން ވިޔަފާރި އެއް އެކަމަކު އެކަން ދެން ރާއްޖޭގައި ނުކުރެވޭނެ ދަނޑުތަކުގައި އެކަން ކުރަން ހަދައިގެން އެކަން ކުރެވޭނީ އިމާރާތް ތައް ހަދައިގެން ފެހިގެތަކުގައި އެގްރިކަލްޗަރުގެ ސައެންސާއި އިލްމް ބޭނުންކޮށްގެންނޭ އެކަން ކުރަން ސިޔާސީ ހުރިހާ ލީޑަރުން ވެސް ވިސްނަން ޖެހޭނެއޭ މިކަން ކުރަން ރާއްޖޭގައި އެކަމަށް އެކަށޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ރަށަކީ ފުވައްމުލަކޭ…

 3. ބަލާތި

  ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާވެ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓް ތަކުގެ މަތިވަރުބަރުވާނީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ތެރޭގައި އެންމެ ޚަރަދު ބޮޑު ރަށްކަމަށްވާ މާލޭގައި އެކަން ހައްލު ކުރުމުންނޭ އެކަން ހަައްލު ކުރަން އަންނި ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ މާލެ ސަރަހައްދުން މަހަކު މަދުވެގެން 2500 އަކަފޫޓްގެ 5 ހާސް ގޯތި ކަނޑާ ދޭން ޖެހޭނީ އެކަމަށް އެދޭ ހުރިހާ އެންމެނަށް އެގޮތުން މިހާރު މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމް ލާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތް ތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރްތީބުން ދެމުންދާނީ ގޮސް އެލިސްޓް ޖެހޭނެ ހުސްކުރަން ގޯތިދީ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 4 މަސްތެރޭގައި އެކަން ކުރެވޭނެ މިޙާރު ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ވެސް އަދި ކޮމާރޝަލް ބޭންކް ބީއެމްއެލް އިން ލޯން ނަގައިގެން ވެސް މިގޮތުން ބަލާއިރު ހުޅުމާލޭ ހުޅަނގުންނާއި އިރުން އޮތް ބޮޑު ފަޅު ހިއްކާ އެތަނުން އެގޯތި ތައް ދޭންވީ ހުޅުމާލެ އާއި ނުކުޅެންވީ އެއިރުން އެހެން މީހުންނަށް ބަދުނާމު ނުކުރެވޭނެއޭ އަންނި އެއް އަންނި އަމިއްލަ އަށް ހިއްކި ބިމުން ގޯތި ދިނުމުން މިކަން ކުރަން މިރެއިން މިރެއަށް ވެސް އިއުލާން ކުރަންވީ އެއިރުން ޔަގީން 80 ހާސް މީހުންގެ ގެ ރުހުން މިކަމަށް ލިބޭނެއޭ…

 4. އަންނަނީ

  ކޮބާ ތަމެން ގިރާވަރުން ގޯތިދެނީ ކޮން އިރަކުންތޭ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަސްތާ ބުނަންތާ މަގޭ ކޮއިފުޅާ ގިރާވަރު ކަނޑުން ދެޔޯ އެއް އަރައިގެން އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ…..

 5. ހިނގާދަމާ

  ހިފާ މަމެން އަތުގައި ނަގާށެ ބުންވަރު މަމެން ދޫނުދޭނަމޭ އަންނި ހޮވާފައި ނޫނީ މަމެން ޖީބަށް ފައިސާ ވަންނާނެ ގޮތް ހަދާ ދިނުމަށް ޓަކައި މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދޭނީ އަންނިއޭ އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ރުވާކުރަން ފެންދީ އާރޯ ކުރަން އަންނި ޔާންޓޭގެ ގުޅުން އެއީ އެއްގޮތް ސިޔާސަތު ތަކެއް އެއްކޮށްލުމޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ހިނގާ ދަމާ ހިނގާ ދަމާ ހިނގާ ދަމާ ހިނގާ ދަމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 6. ހިނގާދެމާ

  ހުޅުމާލޭން ވެސް އަދި ހުޅުމާލޭ ހުޅަނގުން އޮތް ބޮޑު ފަޅު ހިއްކާ އެތަނުން ވެސް ގޯތި އަދި ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކާ އެތަނުން ވެސް ގޯތި ދޭން ކެރޭނީ ވެސް ދެވޭނީ ވެސް އެއީ ހަމައެކަނި އަންނިއަށޭ އެކަން އެވަނީ އަންނި ކޮށް ނިންމާ ސާބިތު ކޮށްދީފައޭ އަންނި ވެރިކަމުގައި އެކަން ކުރެވުނޭ އިބޫ އަށް ދެވޭނެ ގޯއެްޗެއް ނުހުންނާނެއޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ މާލެ ސަރަހައްްދުން އަހަރަކު 2500 އަކަފޫޓްގެ 150 ހާސް ގޯތި އެންމެ ކަތުން ބޭނުންނަމަ އަންނި އަތުގައި ހިފާށޭ އަންނި ދެން ކުރާ ވެރިކަމެއްގައި މާލޭގައި އެންމެ ގިނައިން ޓެކްސް ދައްކާ 100 ކުންފުންނަށް އެއްވެސް ކުންފުންނެއް ބާކީ ނުކޮށް 1 ހެކްޓަރުގެ ބިމެއް ކޮންމެ އަހަރަކު 1 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އެމެންނަށް ބިން މިލްކްވާނެ އުސޫލުން ވިއްކާނަމޭ މިކަންކުރަން ކެރޭނީ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން އާރޯކޮޮށްގެންނޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ މިގުޅުމުގެ މަތިވަރު އާރޯކޮށް އެއިން ނަފާ ހޯދަން މިވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންނަށް ވަތަން އެދެނީ މިގޮތޭ ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާށޭ ދަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ…

 7. ހިނގާދެމާ

  ރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ނިކަމެތިންނަށް ގޯއްޗެއް ދިނިއްޔާ ދިނީ އެއީ އަންނިއޭ އެހެން އެއްވެސް ވެރިއަކަށް ކުރެވުނު ކަމެއް ނޫނޭ މިއީ ދެން އެންމެ ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި ސަރުކާރަށް ގޯއްޗެއް ނުދެވޭނެ ކަން އިނގޭއިރު އައްޑޫ ކުއްޖާ މެންނަށް އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތުގެ ދަށުން ރޭގަނޑު ދަންވަރު ވަގުން ވައްކަން ކުރާ އުސޫލުން ގޯތި ދޭން އިއުލާން ކުރުން އެއީ އައްޑޫ މޭޔަރުގެ ސުއްދާން ނުހިފޭ ކަމުގެ ދަލީލު ތަކޭ ފެނިގެންދަނީ ހިނގާ ދަމާ މިމޭޔަރު ހަފޮޅުން ބޭރުކުރަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް ކުރިއަށް ބާރަށް އަވަހަށް ކުރިއަށް ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 8. ހިނގާދެމާ

  ފުވައްމުލަކުގައި ރިސޯރޓެއް ހެދުން އެއީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރެވޭނެ ކަމެކޭ ފުވައްމުލަކު އެއާރޕޯރޓް ގެއްލުމުގައި ހިންގުން އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ އެ އެއާރޕޯރޓް އެއީ ދެކޮޅު ޖެހޭ އަދި ނަފާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ފައިސާ ލިބޭ ތަނަކަށް ހެދޭނީ ފުވައްމުލަކުގައި 25 ބުރީގެ ޖުމްލަ 2500 ކޮޓަރި ހުންނަ ހޮޓާ ތައް ތަރައްގީ ކުރެވިގެންނޭ ސިންގަޕޯރގެ އެންމެ މުއްސަނދި ކުންފުންނަކަށް ތިޔާ ފުވައްމުލަކުގައި ރިސޯރޓެއް ހަދަން ދީ އަދި ގެއްލުން ފޫބައްދަން ފަރެސް މާތޮޑާ އެއާރޕޯރޓާއި ޖެހިގެން ހުރި 16 ރަށާއި ފަޅު ތައް ވެސް ސިންގަޕޯރގެ ކުންފުންނަށް ދީ ފުވައްމުލަކު އެއާރޕޯރޓާއި އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ އަކީ ގުޅިގެން ދަތުރު ފަތުރުގެ ވިއުގައެއް އަޅާފައިވާ ތަންތަނަށް ހަދާ މުޅި އެ ސަރަހަައްދުގެ އިގްތިސާދު އާރޯކުރަން ލިބޭނެ ގޮތަށް އެކަން ކުރަން ވިލަރެސް ކުރަންވީއޭ އެއީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ރީތި ސިކުނޑި ތަކުން ވިލަރެސް ކުރެވޭނެ ކަންކަމޭ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު މިހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދަމާ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދަމާ ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި ހިނގާ ނަގާ ބުންވަރު މަމެން ދޫދޭނީ އަންނި ހޮވާފައޭ ހިނގާ ނަގާ ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު އަންނި ޔާންޓޭގެ ގުޅުން އާރޯކުރަން ހިނގާ ނަގާ ބުންވަރު ހިނގާ ހޮވަން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 9. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 10. ހިނގާދަމާ

  މިއަދު އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލަށް 1000 މިލިއަން ޚަރަދުވާ ވާހަކަ ނުދެއްކިއްޔާއޭ ރަނގަޅުވާނީ އައްޑޫ ކުއްޖާ މެން ބުނީ ތިޔާ ޒާތުގެ ވާހަކަ މިދަނޑިވަޅާއި ދިމާކޮށް ދައްކާނީ އެއީ އަބަހައްދަވެ އަދި މަތިމަރުވެ ގުރުޑުވެފައިވާ ސަރުކާރެކޭ އޯއި އައްޑޫ ހުށިހެއި ކަތުންނޭ ހިނގާ ދަމާ މިމަތިވަރު މަރުވެފައިވާ ޚަލީފާ ދޫކޮށްލާ މަތިވަރު އާރޯވަމުން އަންނަ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން އާރޯކުރަން ފެންދީގެން ހިފާށޭ މަމެން އަތުގައި ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި އެއް ނަމްބަރު ހަފޮޅުން އެތެރެކުރާށޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….