ފޯޅަވެހި ވިއްކާލުމަށް ފަހު ރޭރުވެ ފައްޔާޒު ނޫސްވެރިންނަށް ޖޯކް ޖަހައިފި
ދެންމެ | 29 އޭޕްރިލް 2023

ފޯޅަވެހި ވިއްކާލުމަށް ފަހު 500 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ކަޓެއް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައި ވަނިކޮށް ފައްޔާޒު ރޭރުވެ ނޫސްވެރިންނަށް ޖޯކް ޖަހައިފި އެވެ.

އިއްޔަ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ދިޔަރެސް ނޫހުން ރިޕޯޓް ކުރާ ގޮތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް އޭނާ ފުރިހަމަ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ބަގުރޫޓް ވިޔަފާރިވެރިޔާ ފައްޔާޒަކީ އަބަދުމެ ރުންކުރުވެފައި ހުންނަ މީހެއް ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކެ އެވެ. އަދި ވަރަށް ގިނައިން އައުގުރާނަ ގޮވާ ބޯންދޭ މީހެއް ކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކެ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!