އިގްތިސާދު ބަގުރޫޓް ވުމުގެ އަސްލަކީ ރައީސް ސޯލިހް: ރައީސް ނަޝީދު
ދެންމެ | 06 ޖުލައި 2022

މިއަދު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތައް ދިމާވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޓީޖީއެސްސީއާއ،ި ޖީއެސްޓީ ބޮޑު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމުމުން އެކަމާއި ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައި އެމްޑީޕީގެ ގުރޫޕަކަށް ފޮނުވި މެސެޖުތަކެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއްގެ އަސްލު ސަބަބަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރުންނަށް އެމަނިކުފާން ވިދާޅުވާ ބަސްފުޅުތަކަކީ ހަގީގަތުގައި ރައީސް ސާލިހުގެ ސަބަބުން ވިދާޅުވާން ޖެހޭ ބަސްފުޅުތަކެއް ކަމަށާއި މިހާރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވީ ރައީސް ސާލިހު ނޫން އިތުރު އެހެން އެއްވެސް މީހެއްގެ ސަބަބުން ނޫން ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް ސާލިހުގެ އެޖެންޑާގެ ދަށުން މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އިގްތިސާދީ މައްސަލަތަކެއް ހައްލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޕާޓީއާ މަޝްވަރާ ނުކޮށް ޓެކްސް ބޮޑު ކުރުމަށް ނިންމުމަށް ފަހު ދިމާވާ ކަންކަން ޕާޓީގެ ބޮލަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމީ އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯއަށް އެކީއެކަށް ރުޖޫއަވުން ކަމަށާއި އެ ނޫން ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ގުރޫޕަކަށް ރައީސް ނަޝީދު ފޮނުއްވި މެސެޖުތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރ އިބްރާހިމް އަމީރުއެވެ.

އަމީރު ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ކަމެއް ޕާޓީގެ ބޮލުގައި އަޅުވަން މަސައްކަތް ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހަރަދު ކުޑަކުރުމާއި މެދު އެއްވެސް މީހަކު ދެކޮޅު ނުހަދާ ކަމަށާއި އޭނާ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބެއްލެވިނަމަ ކަންކަން ރައީސް ނަޝީދަށް ސާފްވީސް ކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޫސްވެރިންގފެ ބައްދަލުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަމީރު ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިން ރަޝިޔާ ހަގުރާމައިގެ އިތުރުން ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަމަށެވެ. އަމީރު ފާހަގަކުރެއްވީ ދަރަންޏާއި ފިސިކަލްތައްދެމެހެއްޓެނިވިކަން ކަށަވަރުކުރަން ހުރި ގޮންޖެހުންތައްވެސް އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށެވެ. މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ގޮތަށް ދާނަމަ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 2025 ވަނަ އަހަރާއިހަމައަށް 30 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް، ހަރަދުތައް އިތުރުވާ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލްކުރަން ފިޔަވަޅު ނާޅައި ތިބެއްޖެނަމަ، 2023 ވަަނަ އަހަރު 46 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށައަޅަން ޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިއީ ބޭރުގެ މާލީ ބާޒާރުގެ ހާލަތާއި ދުނިޔޭގެ މާލި ޙާލަތަށް ބަލައި ފައިނޭންސް ކުރެވޭނެ މިންވަރެއް ނޫންކަމަށް އަމީރް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އިގްތިސާދީ ހަރަކާްތް ފުޅާވެ އާމްދަނީ އިތުރުވެގެން ދިޔަނަމަވެސް ހަރަދުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ސިޔާސަތުތަކެއް ރާވަން ޖެހޭކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!