ރަނިލް ގޭގައި ރޯކޮށްލުން ނަސީދު ކުއްވެރި ކޮށްފި
ދެންމެ | 10 ޖުލައި 2022

ލަންކާގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި، ސްރީލަންކާގެ އާ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ އަމިއްލަފުޅު ގެކޮޅުގައި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ހުޅުޖަހާ ރޯކޮށްލުން، ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެކަން ކުށްވެރި ކުރައްވާ ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިތާ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ރަނިލް ގެންދަވަނީ ސްރީލަންކާ މިހާރު އޮތް ހާލަތުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅުގައި ރޯކޮށްލުމަކީ ލަންކާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ލަންކާގެ އިގުތިޞާދީ ހާލަތު އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަށް ގޯސްވެ ރައްޔިތުން ހާލުގައި ޖެހި ޒަރޫރީ ބޭނުން ތަކަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ތަކެތީގެ އަގު އަތް ނުފޯރާ ފަށަށް ގޮސް ގައުމުން ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލް ހުސްވެ ވޭތުވެދިޔަ 70 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ގައުމު ނުވެއްޓޭ ވަރުގެ އިގުތިސާދީ ފުން ވަޅުގަނޑަކަށް ވެއްޓި އެތައް ދުވަހެއް ވެގެން ދިޔައިރުވެސް ސަރުކާރަށް އެއްވެސް އަލިމަގެއް ހޯދިފައި ނުވާތީ ރައްޔިތުން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ނުކުމެ ކުރަމުން ގެންދިޔަ މުޒާހަރާތައް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރާއި ރައީސް އޮފީސް ވެސް ރައްޔިތުން ހިސޯރުކޮށް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައެވެ. ރައްޔިތުން ގޮވަމުން ދަނީ ރައީސް ގޮޓަބަޔާއާއި އޭނާގެ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ފަހު ގައުމު ހިންގޭނެ އަމާނާތްތެރި ބަޔަކާއި ވެރިކަން ހަވާލު ކުރުމަށެވެ.

ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ކޮންޓްރޯލް ގެއްލުނު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ބޮޑު އިހުތިޖާޖުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ރައީސާއި ބޮޑު ވަޒީރު އިސްތިފާ ދެއްވާނެކަން އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނިކޮށް ބޮޑު ވަޒީރުގެ އަމިއްލަ ގެކޮޅުގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތު މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތާއިމެދު ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!