ކައިވެނީގެ ރޭ ކިރު ބޯން ނުދެވިއްޖެނަމަ ދެން އެކަމާ އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް: ޑރ. އިޔާޒް
ދެންމެ | 09 އޮކްޓޯބަރ 2022

ކައިވެނީގެ ރޭ ކިރުތަށި ނުދެވިއްޖެއްޔާ ދެން އެކަމާ އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތްކަމުގައި ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް އަބްދުލް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޑރ. އިޔާޒް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިސްލާމިކް ނޮލެޖް ވައިބަރ ގްރޫޕްގައި މީހަކު ކޮށްފައިވާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

ސުވާލުގައި އަހާފައިވަނީ ކައިވެނީގެ ރޭ ކިރުތަށި ބޯން ހަނދާން ނެތުމުން ދެން ހަދަން ޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯ އެވެ.

ޖަވާބުގައި ޑރ. އިޔާޒް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކައިވެނި ކުރާ ރޭ ފިރިމީހާ ކިރުތަށީގެ އެއްބައި ބޮއިފައި ބާކީބައި އަންހެންމީހާއަށް ބޯންދިނުމަކީ ސުންނަތެއް ކަމަށެވެ. އެރޭ އެކަން ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަން ކުރުމުގެ ވަގުތު ފާއިތުވީ ކަމަށެވެ. އަދި ދެން އެކަމާ އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި އެއީ ސުންނަތެއް ކަމަށާއި ވާޖިބު ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!