ގޮޓަބަޔާ ހުންނެވީ ހުރިހަމަ ސެކިއުރިޓީ އެކު ’އާރަށު‘ ގައި
ދެންމެ | 14 ޖުލައި 2022

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ހުންނެވީ ރާއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ރަށްކޮޅު ’އާ ރަށު‘ ގަނޑުވަރުގައި ކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެ އެވެ.

ގޮތަބަޔާ ހުންނެވީ އިތާފުށި ރިސޯޓުގައި ކަމަށް އަޑު ފެތުރުނު ނަމަވެސް އެއީ ރަނގަޅު މައުލޫމާތެއް ނޫން ކަން އެނގިފައިވެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޑު ފެތުރުނު ގޮތުގައި ގޮތަބަޔާ ހުންނެވީ ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލްގައެވެ. އެކަމަކު، އެ ހޮޓެލުން އެކަން ވަނީ ދޮގުކޮށްފައެވެ.

އާރަށަކީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ފުރިހަމަ އަަސްކަރީ ސެކިއުރީޓީ އާއި އެކު ބަލަހައްޓަމުންދާ ތަނެކެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!