ދިއްފުށީ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަމުގެ ހެކި އެބަހުރި: ފުލުހުން
ދެންމެ | 18 ޖުލައި 2022

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް މީހަކަށް ހަމަލާ ދިން މައްސަލައިގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުލުހުން ބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތެއް ބަޔާނުގައި ނެތް ނަމަވެސް ފުލުހުން ވަނީ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވާކަމުގެ ހެކި ލިބިފައި އެބަހުރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ދިއްފުށިން ބަޔަކު ވަނީ ފިރިހެނަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށް މާރާމާރީ ހިންގާފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!