ދެ ފިރިހެނުންނާއި އެކު އަލަމްގިރި ގުރޫޕް ލިވާތު ކުޅޭ ވީޑިޔޯއެއް ލީކު ކޮށްލައިފި
ދެންމެ | 05 އޯގަސްޓް 2022

ބަންގުލަދޭޝްގެ އެމްޑީ އަލަމްގިރި ގްރޫޕް ހަދައިގެން ދިވެހިންނާއި ގުޅުން ހިންގާ ވީޑިއޯއެއް ލީކް ކޮށްލައިފިއެވެ.

އެ ވީޑިއޯ ފެނުނު ބައެއް މީހުން ބުނީ އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ދެ ދިވެހިން ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ދިވެހިންގެ މޫނުވެސް ފެންނަ ކަމަށް އެ ވީޑިއޯ ފެނުނު ބައެއް މީހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހީންނާ އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި އަލަމްގިރިގެ ވީޑިއޯތަކެއް މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ ލީކް ކޮށްލައިފައެވެ.

އަލަމްގިރި އާއި އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މީހުންގެ އަދަދު 200 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން ހިމެނޭ ކަން ވަނީ އެނގިފައެވެ.

”މިކަމުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ހީނުކުރާ ދިވެހިން، އަލަމްގިރި އާ ބައިވެރިވެގެން ގުޅުން ހިންގާފައި އެބަހުރި. ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހުން ވެސް ފުދޭ ވަރަކަށް ގިނަ އިން އެބަތިބި،“ އަލަމްގިރިގެ ކަންކަން އެނގޭ މީހަކު ކިޔައިދިނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!