’ރިޔާސީ ލޯބި‘ ކްލިންޓަން އަތުވީ މަނި ހުރި މޮނިކާގެ ހެދުމުން؛ ނާނަށް އިބޫގެ ކޯއްޗެއް؟!
ދެންމެ | 17 އޯގަސްޓް 2022

އަދަކީ ރައީސް ކުލިންޓަން މޮނިކާ ލްވިސްކީ އާއި އެކު ލޯބީ މިލްޖޫލްވުމެއް އޮތް ކަމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެނެވިތާ 24 އަހަރު ފުރޭ ދުވަހެވެ. ރައީސް އިިބޫގެ ޒުވާން ޖިންސުންލަތީފަކާއި އެކު އިސްގީ މިލްޖޫލްވުމެއް އޮތްކަމުގެ ވާހަކަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީގެ ރައީސް އަދި ރައީސް އިބޫގެ ރަހްމަތްތެރިޔާ އަންނި ވިދާޅުވުމާއި އެކުވެސް ހަދާން އާވެގެން ދަނީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ބިލް ކްލިންޓަނާއި މޮނިކާގެ ރިޔާސީ ލޯބީގެ ހާދިސާއަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިފަދަ ބޮޑު ތުހުމަތެއް ކުރެއްވުމުން ވެސް މިއަދާއި ހަމައަށް ނާނުގެ ލޯބީގެ މިލްޖޫލް ވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް އިބޫ ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވެފައެއްނުވެ އެވެ. ރަށުތެރޭގައި އެގޮތް މިގޮތަށް ވާހަކަތައް ދެކެވި ފޮޓޯތައް ދައުރުވަމުންދާ އިރުވެސް ރައީސް އިބޫ އެ ހުންނެވީ ހަނެވެ.

މީގެ 24 އަހަރު ކުރިން 17 އޯގަސްޓް 1998 ގައި އެމެރިކާގެ އޭރުގެ ރައީސް ބިލް ކުލިންޓަން މިފަދަ ލޯބީގެ އިސްގީ މިލްޖޫލްވުމެއް އޮތްކަން ހާމަވުމުން އެމެރިކާގެ ސެނެޓުން އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ތަހްގީގެއް ހިންގި އެއްބަސްވަޑައިގެންނެވި އެވެ. ސުވާލަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ކޮބައިތޯ އެވެ؟ ރައީސްގެ އިސްތަށިފުޅުގައި މިފަދަ ބޮޑު ތުހުމަތެއް އަޅުވާފައިވާ އިރު، އެމެރިކާގެ ސެނެޓުން ހިންގި ފަދަ ތަހްގީގެއް ނުހިންގަނީ ކީއްވެ ތޯ އެވެ؟

ތެދެކެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސް ބިލްކުލިންޓަން މޮނިކާ އާއި އެކު ބޭއްވީ އިސްގީ ލޯބީގެ މިލްޖޫލްވުމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވީ އިތުރު އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިގެންނެވެ. އެމެރިކާގެ ސެނެޓުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވަރުގަދަ ތަހްގީގްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ރައީސް ކްލިންޓަން އެއްބަސްވެ ވަޑައިނުގެން، ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ތަހްގީގް ވަރުގަދަކޮށް މޮނިކާގެ ނޫކުލައިގެ ހެދުމުގައި ރައީސް ކްލިންޓަންގެ ’މަނި‘ އެޅިފައިވާ ކަމަށް ފޮރިންސިކް ތަހްގީގުން ހާމަ ކުރުމުން އެމަނިކުފާން އިއުތިރާފް ވަޑައިގެނެވީ އެވެ. އަދި އިތުރުފުޅު ހެއްދެވިކަމަށް އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި 90000 ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާވެސް ކުރެއްވި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރައީސް އިބޫގެ ލޯބީގެ މިލްޖޫލްވުމަށް މިފަދަ ތަހްގީގެއް ހިންގައިފިނަމަ އެމަނިކުފާނާއި ދެކޮޅަށް ނާނު ހުށަހަޅުއްވާނެ ސަރުއީ ފެން ހިފޭ ހެއްކަކީ ކޮބައިކަމެއް އަންދާޒާކޮށްލަން ވެސް އަދި ނޭނގެ އެވެ.

މޮނިކާ އާއި ކްލިންޓަންގެ ލޯބީގެ ގުޅުން ފެށިގެން ދިޔައީ ވައިޓްހައުސް އޮފީސް އޮފް ލެޖިސްލޭޓިވް އެފައާރޒް، ގައި މޮނިކާ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ދުވަސްވަރު އެވެ. މި ލޯބީގެ ގުޅުން 1995 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 1997 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ކުރިއަށް ދިޔަކަމަށް ސެނެޓުގެ ތަހްގީގު ހާމަވެފައި ވާއިރު، އިބޫ އާއި ނާނުގެ ލޯބީގެ މިލްޖޫލްވުން ފެށިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ޓީވީއެމް އެލްމަނާއީގެ ތެރެއިންނެވެ. މިގުޅުން 2019 އަހަރުން ފެށިގެން 2021 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވެއެވެ.

ސެނެޓްގެ ތަހްގީގުން ހާމަވެފައިވާ ގޮތުގައި މޮނިކާ އާއި ކުލިންޓަން 7 ފަހަރު ޖިމާއު ވެފައިވާ ކަމަށާއި ވައިޓް ހައުސްތެރޭގައި ވެސް ޖިމާއު ވެފައިވާ ކަމަށް މޮނިކާ ބުނުނެފައިވެ އެވެ. އަދި ހިލަރީ ވައިޓްހައުސްގައި އުޅެނިކޮށްވަނިކޮށް ވެސް ޖިމާއުވެފައިވާ ކަމަށް މޮނިކާ ތަހްގީގަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ރައީސް އިބޫ އާއި ނާނު ވެސް ޕާޓީތަކާއި މަސްދަތުރުތަކުގައި އެކުގައި ވަގުތު ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު، އެދެބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ޖަޒްބާތީ މިލްޖޫލްވުމެއް އުފެދިފައިވާ މިންވަރެއް ވަޒަންކޮށްލަން އިނގޭނީ މިކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހިންގޭ ހާއްސަ ތަހްގީގަކުންނެވެ.

ރައީސް އިބޫގެ ޅައިރުންސުރެ ރަހުމަތެރިޔާ އަންނި ނާނު އާއި އިބޫގެ ލޯބީގެ ޖަޒްބާތީ ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، މޮނިކާ އާއި ކުލިންޓަންގެ ލޯބީގެ މިލްޖޫލުވުން ފަޅާ އަރުވާލީ މޮނިކާ އާއި އެކު މަސައްކަތްކުރި އޭނާގެ ގާތް މުވައްޒަފެކެވެ. އޭނާ ކްލިންޓަނާއި މޮނިކާގެ ފޯނު ކޯލެއް ރިކޯޑްކޮށްފައިވާއިރު، އަންނި އަތުގައި އޮތީ ރައީސް އިބޫގެ ހަތަރު ގަނޑު ފޮޓޯ އެވެ.

ނާނާއި މޮނިކާގެ ރިޔާސީ ލޯބީގެ މިލްޖޫލްވުމަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު، އާއްމުންގެ ތެރެއަށް މިވާހަކަތައް ފަޅާއަރައިގެން ގޮސްފައި ވަނީ އިބޫ އާއި ކްލިންޓަން މިލްޖޫލްވުމުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުން ކަނބަލުންގެ ހިތަށް އަންނަ ޒަލްޒަލާއަކުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
 1. online slot app review

  Thanks for the ideas you reveal through your blog. In addition, numerous young women who seem to become pregnant never even make an effort to get health insurance coverage because they are concerned they probably would not qualify. Although a few states now require that insurers give coverage no matter what about the pre-existing conditions. Rates on these kind of guaranteed plans are usually greater, but when taking into consideration the high cost of health care it may be a new safer way to go to protect the financial potential.

  https://bitcoinwisdom.com/bitcoinx-app-review/

 2. TSYS ISO program

  One more thing. I do believe that there are a lot of travel insurance web sites of respected companies that permit you to enter your trip details and acquire you the quotations. You can also purchase the actual international travel cover policy on the net by using your own credit card. All that you should do is to enter all your travel particulars and you can view the plans side-by-side. Only find the package that suits your budget and needs and after that use your credit card to buy the item. Travel insurance online is a good way to search for a trustworthy company with regard to international travel insurance. Thanks for discussing your ideas.

  http://51hetunyu.com/2023/01/27/get-the-finest-ideas-to-turn-into-an-iso-broker/

 3. hop over to this web-site

  I need to to thank you for this very good read!! I certainly loved every bit of it. I’ve got you saved as a favorite to look at new stuff you post…

  https://hectornajsa.blogpayz.com/17110307/fakaza-reviews

 4. more tips here

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post plus the rest of the website is really good.

  https://wise-social.com/story14105939/fakaza-comprehensive-review

 5. online slot app review

  It’s perfect time to make some plans for the longer term and it is time to be happy. I have read this put up and if I could I wish to suggest you some attention-grabbing issues or tips. Maybe you can write subsequent articles referring to this article. I desire to learn even more issues about it!

  https://bitcoinwisdom.com/bitcoinx-app-review/

 6. Ikaria juice

  Just desire to say your article is as amazing. The clearness to your put up is just excellent and i can suppose you’re an expert in this subject. Fine together with your permission allow me to seize your RSS feed to keep updated with impending post. Thanks one million and please keep up the enjoyable work.

  https://www.ikariajuice-ikariajuice.com/

 7. mp3juices

  This website was… how do you say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Many thanks!

  https://bookmarkstown.com/story13982942/mp3juice-guide

 8. mp3 juice download

  It’s difficult to find educated people about this topic, however, you sound like you know what you’re talking about! Thanks

  https://lingeriebookmark.com/story3282595/mp3-juices-comprehensive-review

 9. Solitaire Games

  Thanks for your post. I would love to comment that the very first thing you will need to conduct is determine if you really need credit score improvement. To do that you will need to get your hands on a replica of your credit profile. That should not be difficult, because government necessitates that you are allowed to have one no cost copy of your real credit report per year. You just have to check with the right men and women. You can either browse the website owned by the Federal Trade Commission or maybe contact one of the leading credit agencies directly.

  https://solitairegames.website/

 10. Solitaire Games

  Also I believe that mesothelioma cancer is a uncommon form of most cancers that is normally found in all those previously familiar with asbestos. Cancerous cells form from the mesothelium, which is a protecting lining which covers most of the body’s internal organs. These cells usually form while in the lining of your lungs, mid-section, or the sac that really encircles one’s heart. Thanks for sharing your ideas.

  https://solitairegames.website/

 11. online card making

  It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

  https://wishescave.com/

 12. happy birthday card

  My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

  https://wishescave.com/category/birthday-greetings

 13. Freelancing

  Thanks for your blog post. I would love to say that your health insurance broker also works well with the benefit of the actual coordinators of a group insurance policy. The health insurance professional is given a directory of benefits wanted by individuals or a group coordinator. What any broker really does is find individuals or maybe coordinators which best complement those desires. Then he provides his suggestions and if all sides agree, the actual broker formulates a contract between the two parties.

  https://www.picktechsolution.com/

 14. How to make money

  You made some first rate points there. I looked on the web for the issue and found most individuals will associate with with your website.

  https://www.picktechsolution.com/

 15. look at this website

  Spot on with this write-up, I actually believe that this website needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to see more, thanks for the advice.

  https://mp3juice71719.blogdal.com/21329098/just-how-to-download-songs-making-use-mp3juices

 16. Cocoa plantations

  Great goods from you, man. I’ve take into account your stuff previous to and you’re simply too great. I really like what you have got right here, really like what you’re saying and the way during which you assert it. You make it entertaining and you continue to care for to keep it smart. I can not wait to read far more from you. This is really a great web site.

  https://xcaosystemgroup.com/

 17. hello!,I like your writing so much! share we communicate more about your post on AOL? I need an expert on this area to solve my problem. May be that’s you! Looking forward to see you.

  https://xcaosystemgroup.com/

 18. Hi, I believe your blog could possibly be having browser compatibility problems. When I look at your site in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, wonderful blog!

  https://www.argfx1.com/user/brickturkey27/

 19. offshore sportsbooks

  After I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you may take away me from that service? Thanks!

  https://www.offshoresportsbooks.com/

 20. offshore sportsbooks

  One thing is the fact that one of the most common incentives for using your card is a cash-back or perhaps rebate present. Generally, you’ll receive 1-5 back with various purchases. Depending on the credit cards, you may get 1 back on most buying, and 5 back again on expenses made using convenience stores, filling stations, grocery stores along with ’member merchants‘.

  https://www.offshoresportsbooks.com/

 21. how to buy bitcoin with Paypal

  Some tips i have seen in terms of laptop memory is there are specifications such as SDRAM, DDR and so on, that must go with the technical specs of the motherboard. If the personal computer’s motherboard is very current while there are no main system issues, upgrading the ram literally will take under 1 hour. It’s among the easiest computer system upgrade processes one can think about. Thanks for revealing your ideas.

  https://99bitcoins.com/buy-bitcoin/paypal/

 22. how to buy bitcoin with Paypal

  Nice post. I used to be checking constantly this blog and I’m impressed! Very useful information particularly the ultimate part 🙂 I take care of such information much. I was looking for this particular information for a very long time. Thank you and best of luck.

  https://99bitcoins.com/buy-bitcoin/paypal/

 23. ikaria lean belly juice

  magnificent points altogether, you simply gained a new reader. What would you suggest about your post that you made a few days ago? Any positive?

  https://www.ikariajuice-usa.com/

 24. Afdruiprek IKEA

  Thanks for your tips on this blog. A single thing I would want to say is the fact purchasing electronics items on the Internet is nothing new. In truth, in the past few years alone, the market for online electronics has grown substantially. Today, you could find practically almost any electronic system and tools on the Internet, which include cameras in addition to camcorders to computer elements and game playing consoles.

  https://checkbookmarks.com/story14240490/de-beste-afdruiprek-in-belgiC3AB-bestellen

 25. tenerife boat trips

  Just wish to say your article is as astonishing. The clearness to your post is simply great and i could suppose you are knowledgeable on this subject. Fine along with your permission let me to grasp your feed to stay up to date with forthcoming post. Thank you a million and please keep up the rewarding work.

  https://www.myvidster.com/profile/h1ftzlg806

 26. cheap flight tickets

  Thanks for your concepts. One thing I have noticed is that banks as well as financial institutions understand the spending patterns of consumers and understand that many people max out there their real credit cards around the vacations. They smartly take advantage of this fact and start flooding your own inbox in addition to snail-mail box with hundreds of no interest APR card offers just after the holiday season finishes. Knowing that if you are like 98 of American open public, you’ll get at the opportunity to consolidate card debt and move balances towards 0 APR credit cards.

  https://travtask.com/flights

 27. Trapstar Coat

  My brother recommended I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

  https://trapstarcoats.uk/

 28. best bitcoin casinos

  What i do not understood is in fact how you are now not actually much more smartly-liked than you might be now. You’re so intelligent. You understand therefore considerably in terms of this topic, made me individually consider it from so many varied angles. Its like women and men don’t seem to be fascinated except it?s one thing to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs great. Always handle it up!

  https://99bitcoins.com/best-bitcoin-casino/

 29. best bitcoin casinos

  I have learned some new things from your internet site about computer systems. Another thing I’ve always assumed is that computers have become an item that each family must have for some reasons. They provide convenient ways to organize homes, pay bills, shop, study, pay attention to music and also watch tv programs. An innovative strategy to complete many of these tasks is with a laptop computer. These pcs are portable ones, small, effective and convenient.

  https://99bitcoins.com/best-bitcoin-casino/

 30. HSV treatments

  Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I?ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely return.

  https://gene-eden-vir.com/

 31. Let us worry concerning the risks of the highway, while
  you benefit from the freedom of the ride.

  Also visit my blog; https://tinyurl.com/49np57xs

 32. how can i seo audit my website for free

  Yet another thing is that when evaluating a good online electronics shop, look for web shops that are frequently updated, trying to keep up-to-date with the most recent products, the very best deals, and also helpful information on services. This will make sure that you are handling a shop that really stays ahead of the competition and provides you what you need to make educated, well-informed electronics expenditures. Thanks for the significant tips I have really learned from your blog.

  https://www.qmscreatives.com

 33. diabetes patients dont eat these fruits

  I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

  https://www.jsbhealthcare.com

 34. phengold

  Thanks for another informative web site. Where else could I get that type of info written in such an ideal way? I have a project that I’m just now working on, and I’ve been on the look out for such information.

  https://www.eurasc.org/supplements/phengold-review/

 35. situs web saya

  It’s hard to come by experienced people in this particular subject, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks

  https://staff.blog.ui.ac.id/rendi.supiana/nama-bayi-terpopuler-di-amerika/

 36. fluxactive complete for sale

  Thanks for the guidelines you have discussed here. Another thing I would like to express is that computer system memory requirements generally go up along with other innovations in the technological innovation. For instance, any time new generations of processors are made in the market, there’s usually a corresponding increase in the size preferences of both laptop memory plus hard drive space. This is because the software operated through these processor chips will inevitably surge in power to use the new engineering.

  https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/fluxactive-complete-reviews-caution-prices-are-too-crazy–news-253312

 37. fluxactive complete for sale

  you are really a good webmaster. The website loading speed is amazing. It seems that you’re doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork. you have done a fantastic job on this topic!

  https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/fluxactive-complete-reviews-caution-prices-are-too-crazy–news-253312

 38. https://homedesigninstitute.com/question/4695/how_to_get_into_interior_decorating/

  I have learned a number of important things through your post. I’d personally also like to say that there may be situation in which you will obtain a loan and don’t need a co-signer such as a National Student Aid Loan. When you are getting credit through a regular bank then you need to be ready to have a co-signer ready to allow you to. The lenders will probably base their own decision on a few aspects but the most significant will be your credit rating. There are some loan providers that will also look at your work history and come to a decision based on that but in most cases it will be based on on your credit score.

  https://homedesigninstitute.com/question/4695/how_to_get_into_interior_decorating/

 39. You need to be a part of a contest for one of the finest websites on the web. I am going to highly recommend this blog!

  https://tinyurl.com/fakazaio

 40. Having read this I thought it was extremely enlightening. I appreciate you spending some time and energy to put this article together. I once again find myself spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

  https://tinyurl.com/fakazaio

 41. Anda bisa mencoba ini

  Your style is unique in comparison to other people I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this web site.

  https://cutt.ly/y201lvi

 42. Most Expensive Sex Doll

  Just desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply cool and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

  https://www.sellsexdolls.com/most-expensive-sex-dolls-category-1_43.html

 43. mp3 juice

  I have been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Reading this information So i am satisfied to show that I have a very just right uncanny feeling I came upon just what I needed. I most undoubtedly will make sure to don?t disregard this website and provides it a look on a relentless basis.

  https://tinyurl.com/4m8jyy8n

 44. mp3juice

  Thanks a lot for sharing this with all of us you really know what you’re talking about! Bookmarked. Please also visit my website =). We could have a link exchange agreement between us!

  https://bit.ly/3w5PxbW

 45. Scrap Car Removal Coquitlam

  One thing I’d really like to say is the fact that before getting more laptop memory, check out the machine in to which it could well be installed. Should the machine is actually running Windows XP, for instance, the actual memory ceiling is 3.25GB. Installing in excess of this would purely constitute a waste. Be sure that one’s motherboard can handle the actual upgrade quantity, as well. Thanks for your blog post.

  https://www.bigphilsrubbishremoval.com/cash-for-cars-port-coquitlam/

 46. scrap car removal vancouver

  There are some fascinating points in time on this article but I don?t know if I see all of them center to heart. There is some validity however I will take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we wish extra! Added to FeedBurner as well

  https://www.proscrapcarremoval.com/

 47. free microsoft templates

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. ?

  https://officetemplatesonline.com/

 48. Discount varies, applies to the auto coverage, and is not out there in all states and situations.

  my homepage: rebrand.ly

 49. Diamond Leader

  Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, as well as the content!

  https://diamondleader.co/

 50. daget 4d

  Hello there, simply became alert to your blog via Google, and located that it is truly informative. I?m going to be careful for brussels. I?ll be grateful if you happen to continue this in future. A lot of other people can be benefited from your writing. Cheers!

  https://daget4d1.com/

 51. James Knights

  We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

  https://www.instagram.com/zimma_official/

 52. free proposal cover page word

  I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

  https://officetemplatesonline.com/free-cover-page-templates-for-proposals/

 53. vpn for Android

  A person essentially help to make seriously posts I would state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the research you made to make this particular publish incredible. Magnificent job!

  https://www.peekaboovpn.net/vpn-for-android/

 54. vpn for Android

  Another issue is that video games can be serious as the name indicated with the major focus on learning rather than entertainment. Although, we have an entertainment factor to keep your children engaged, every single game is usually designed to work on a specific skill set or programs, such as math or scientific disciplines. Thanks for your posting.

  1. https://www.peekaboovpn.net/vpn-for-android/

 55. Tax Relief Center Review

  naturally like your website however you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to tell the reality however I will definitely come again again.

  https://moneydoneright.com/taxes/tax-relief/tax-relief-center-review/

 56. Justice Tax Review

  Thanks for your article. One other thing is when you are marketing your property all on your own, one of the difficulties you need to be alert to upfront is when to deal with home inspection reviews. As a FSBO home owner, the key concerning successfully shifting your property in addition to saving money on real estate agent revenue is awareness. The more you realize, the better your sales effort will probably be. One area when this is particularly important is home inspections.

  https://moneydoneright.com/taxes/tax-relief/justice-tax-review/

 57. Civic Tax Review

  One other issue is that if you are in a scenario where you do not have a cosigner then you may want to try to wear out all of your money for college options. You will discover many grants or loans and other scholarships and grants that will give you funding to support with institution expenses. Thank you for the post.

  https://moneydoneright.com/taxes/tax-relief/civic-tax-relief-review/

 58. Anthem Tax Review

  Thanks for this glorious article. Also a thing is that the majority of digital cameras can come equipped with a new zoom lens that allows more or less of the scene to be included by ’zooming‘ in and out. These types of changes in {focus|focusing|concentration|target|the a**** length are generally reflected inside the viewfinder and on big display screen at the back of the particular camera.

  https://moneydoneright.com/taxes/tax-relief/anthem-tax-services-review/

 59. Ideal Tax Review

  Yet another issue is that video games are typically serious as the name indicated with the principal focus on understanding rather than fun. Although, it has an entertainment aspect to keep your children engaged, each and every game is usually designed to focus on a specific skill set or curriculum, such as instructional math or technology. Thanks for your post.

  https://moneydoneright.com/taxes/tax-relief/ideal-tax-solution-review/

 60. Optima Tax Review

  I think this is one of the most significant info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The site style is wonderful, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

  https://moneydoneright.com/taxes/tax-relief/optima-tax-relief-review/

 61. go to url

  Simply wish to say your article is as amazing. The clearness for your put up is simply spectacular and i can suppose you are knowledgeable on this subject. Fine along with your permission let me to clutch your RSS feed to stay updated with approaching post. Thank you one million and please keep up the enjoyable work.

  https://jsfiddle.net/4flix/9f605hjx/5/

 62. Escort in Delhi

  naturally like your web site but you need to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I?ll surely come back again.

  https://www.delhiescortsncr.in/

 63. ޥަރުޖީނާ

  ޒިނޭކުރުން އޮޅިފައި ހުރި މީހެއް. ޖިމާއުވުމޭ އަމައޭ ނުކިޔާ ހުރިއްޔާ މާ ތާހިރެއްނު..ލިޔަން ދަސްކޮށްބަލަ. ކަނޑުކޮސް ނުގޮވާ

 64. މަސްލަހަތު ގެއްލުވާލަން މުންޖޭ ނުކިޔާ ހަމަޖެހޭ އެއްޗެއް ލިޔެބަލަ.. ޅަދުން ބޯ ހަލާކު. ޢިބޫ ބޭނުން ކަމެއް ކުރިއަސް މަޖިލީހަކާ ބެހޭކަމެއް ނޫން. ޢެކަމުގަ ގޮތެއް ފަސްޓް ލޭޑީ…

 65. އަންނަ އަނގަ ހައްދު ޖަހަން ޖެހޭނެ

 66. މިދެން ކޯޗެއް. އެއްޗެއް އިނގިގެން ލިޔެބަލަ. ފިތުނަ ނޫން ކޮން ކަމެއް ދެން. ހެޔޮވެރިކަމެއް ފެނިގެން ހަޖަމު ނުވިޔަސް ބޮޑުވަރު.

 67. ިނާނު ފްރެންޑް

  ނާނު އަށް 42 އަހަރު . ޒުވާނެއްތޯ

 68. ޖިމާއު

  ލިޔުންތެރިޔާއަށް ބުނެދެމެވެ.
  ޖިމާއު ވުމަކީ ކައިވެނީ މަތީތިބެ ދެމަފިރިންހިންގާ ހަލާލު ގުޅުމެއް. އެހެނެއްކަމަކު ޒިނޭ އަކީ ކައިވެނިން ބޭރުން ހިނގާ ހަރާމް ގުޅުމެއް.މިވަރުން ވިސްނޭނެކަމަށް މިބަލަނީ

 69. އަސްލުހާލަތު

  އެމެރިކާގެ ސެނެޓުން ތަހުޤީޤު ކުރީ ހެއްކާ ޤަރީނާ ލިބިގެން.. އޭގެ ކުރިން ތުންތުން މަތިން ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް އެމީހުންވެސް ތަހުޤީޤެއް ނުކުރޭ.. ރާއްޖޭގަ 4 ފޮޓޯ އޮތޭ ބުނީ އިރުކޮޅަކުން އެ ފޯނުވެސް ވަގަށް ނަގައިފި، ފަހުން ރާއްޖެއައިސް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފަ ބުނީ އެކަހަލަ ފޮޓޯ އެޑިޓްވެސް ކުރެއޭ.. ނޭނގެއޭ އަސްލެއްކަމެއް.. އެކަހަލަ ކަންކަން ތަހުޤީޤު ކުރަންވެއްޖެޔާ އަބަދުވެސް އެކަހަލަ ތަހުޤީޤުގަ އުޅެންޖެހިފަ އޮންނާނި.. ދެން އަންނަ ރައީސްއަކަށް ވެސް ނުކެރޭނެ ސަލާމަތްވާކަށް އަހަރެމެން ފޮޓޯ ހަދައިގެންވެސް ދައްކާނަން އެ ޒާތުގެ ވާހަކަ..

 70. 4 ގަނޑު ފޮޓޯއޭ ބުނީ އެވެސް ގެއްލިއްޖެ ފޯނު ވަގަށް ނެގީމަ..

 71. ޖިމާއުު ވެވޭނީީ ކައިވެނިި ކޮށްގެންް ތިބޭޭ އަންހެނަކާއިި ފިރިހެނަކަށް.
  ކްލިންޓަންއާއިި މޮނިކާއަކީީ ކައިވެނިކޮށްގެންް އުޅުނުު ބަޔެއްް ނޫންް.
  އެމީހުންނަށްް ކުރެވޭނީީ ޒިނޭޭ.
  ނޫސްވެރިކަންް ކުރަންޏާާ ކޮންމެވެސްް ވަރަކަށްް މިކަހަލަަ އާއްމުު މައުލޫމާތުު މުއްސަނދިި ކޮށްލަންް ނަސޭހަތްތެރިވަންް.