ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކުގެ ކަރަންޓް ކޭބަލް ބުރިކޮށްލައިފި
ދެންމެ | 09 އޮކްޓޯބަރ 2022

ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކުގެ ކަރަންޓް ކޭބަލް ބުރިކޮށްލައިފިއެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކުގެ ކަރަންޓް ކޭބަލް ބުރިކޮށް ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށެވެ. އަަދި ސަބަބުން މިރޭ އަނދިރިވެފައިވާ މަގުތައް ދިއްލުމުގެ މަސައްކަތް ހުޅުމާލެ އޮޕަރޭސަންސް ގެ 3 ޓީމަކުން ދަނީ ކުރަމުންކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ މި މައްސަލަ މިހާރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި ބަލަމުންދާ ވާހަކަވެސް މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!