ދެމަފިރިން އަތުން ލަވައި ކާންދިނުމަކީ ލޯބި ގަދަވާ ކަމެއް: ޑރ. އިޔާޒު
ދެންމެ | 08 ނޮވެމްބަރ 2022

ދެމަފިރިން އެކަކު އަނެކަކަށް ގިނަ ގިނަ އިން އަތުން ލަވާ ކާންދިނުމަކީ ދެމަފިރިންގެ ލޯބި ގަދަ ވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޑރ. އިޔާޒު ވިދާޅުވީ އަތުން ލަވައި ކާންދޭންވީ ހަމައެކަނި ބަލި އެނދުގައި އޮންނަ އިރު ނޫން ކަމަށެވެ.

“އެއްވެސް މައްސަލައެއްނޫން! ބަލި އެނދުގައި އޮންނަ އިރު ނޫން އިރުވެސް ދެމަފިރިން އެކަކު އަނެކަކަށް ކާންދިނުން އެއީ ލޯބި އިތުރުވާކަމެއް.“ ޑރ. އިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެ އަކީ ނިސްބަތުން ވަރަށް ވަރި ގިނަ ގައުމެކެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!