އެމްޑީޕީއަށް ރީކޯ މޫސަ ވަނުމަކީ ލިބުނު ހިތްވަރެއް: ރައީސް ސޯލިހް
ދެންމެ | 08 ނޮވެމްބަރ 2022

އެމްޑީޕީއަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ، ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން މި ޕާޓީއާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގަތުމަކީ، ޕާޓީ އަށާއި އެންމެނަށް ލިބުނު އިތުރު ހިތްވަރެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ސާލިހް މިހެން ވިދާޅުވީ، ރީކޯ މޫސާ މަނިކު އަލުން އެމްޑީޕީއަށް ގުޅިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން މޫސައަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ، ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން ރީކޯ މޫސާ ޕާޓީއާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގަތުމަކީ، ޕާޓީ އަށާއި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް ލިބުނު އިތުރު ހިތްވަރެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ވިދާޅުވީ މޫސަ އަކީ އަބަދުވެސް އިސްލާހަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!