ސިފާ އަންހެނަކާއި އެކު ކާފަރު ކުޅުނު މައްސަލަ ހެކި ނެތިގެން ފައިލް ކޮށްފި
ދެންމެ | 09 ނޮވެމްބަރ 2022

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ނިންމައި، ޕީޖީގެ މަޝްވަރާއަށް ފޮނުވުމުން، މައްސަލާގައި ޖިނާއީ ދައުވާއެއް ކުރެވޭވަރަށް ހެކި ނެތްކަމަށް ޕީޖީއިން ނިންމުމުން އެ މައްސަލަ ފައިލްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ޝިފާ އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މަންޒަރު ފެންނަކަމަށްބުނާ ވީޑިއޯތަކެއް މީގެ ފަސް މަސް ކުރިން ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ފެންމަތިވިއެވެ. އެ މައްސަލަ އޭރު ފުލުހުން ބަލަން ފަށައި، ޝިފާގެ ޕާސްޕޯޓުވެސް ހިފެހެއްޓިއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!