ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވައި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ގާއިމް ކުރާނެ ކަމުގެ އިސާރާތެއް އިބޫ ދީފި
ދެންމެ | 24 ޖެނުއަރީ 2023

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ނަމުގައި ދެން ހުރި މީހާގެ ހައްގަށް އަރައިގަންންނަންޏާ ސަރުކާރަށް އެކަމާއި މެދު ވިސްނަން މަޖުބޫރުވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ރައީސް ސާލިހަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ކެމްޕެއިންއަށް ރަށްރަށަށް ދިއުމުން އެ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތައް ހުރަސް އަޅައި، ޖެއްސުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެހެން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ހިންގަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އއ.މާޅޮހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި އެއްވެ އުޅުމަކީ އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް އައިއިރު ބޮޑު ބިރެއްގެ ގޮތުގައި އޮތްކަމެއްކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އައިސް ހުރިހާ މިނިވަންކަމެއް އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ދޫކޮށްލިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ހައްގުގެ މިނިވަންކަމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި އެކަންކަމާއި ސަރުކާރުން ވިސްނަވާނޭކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

”މީގެ ބޭނުން ހިފާއިރު ވިސްނަންޖެހޭ. އުފުލާ އަޑެއް ނުވަތަ ފާޅުކުރާ ހިޔާލު ވެގެން ނުވާނެ ޖެހިގެން ހުރި މީހާގެ ކަންފަތުގެ ތޫރި ފޫއަޅުވާލާ އެއްޗަކަށް. އެހާ ހިސާބަށް ދިއުމުން ދެން ޖެހޭނީ ވެރިކަމުގައި ތިބޭ ބަޔަކު އެކަމާއި ދޭތެރޭ ވިސްނާން.“ ރައިސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ހިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް ހުރަސް އަޅަން މި ސަރުކާރުން ބޭނުންނުވާކަމަށެވެ. އަދި ޝުއޫރު ފާޅުކުރަންވީކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެހެން މީހުންނަށް ދުއްތުރާ އަކަށް ވެގެންނުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުންވެސް ކުރިއަށްދާންވީކަމަށާއި އެ ބޭފުޅުންގެ އަޑު އަހަން ސަރުކާރަށް ކެރޭނެކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ހުއްޓުވާކަށްވެސް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ނުކުރާނެކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެހެން މީހުންވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ފުރުސަތު ދޭންވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Ad

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
 1. ހިނގާދެމާ

  ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން ދޫދޭނީ އަންނި ހޮވާފައޭ ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު އެންމެ ކަތުންނަަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގެ ދަންމަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާއި ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގަިއ އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އަށް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 2. ހިނގާދެމާ

  ރައީސް އިބޫ ގެ ގާފިލާ ރޯމަހެއް ތެޅޭ ގޮތަށް ތެޅި ބާލަނީއޭ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީން ބަލިވާނެ ކަން ހަތަރު އުދަރެހަށް ބަލާލުމުން ވެސް ފެންނަމުން ދާތީ މަމެންގެ ހުރިހާ ރަމަލު ތަކުން ދައްކައިފިއޭ އަންނި ބޮޑު ގާފިލާ އެއްގޮވައިގެން އައިސް ޖެނުއަރީ 28 ވަނަ ދުވަހު ވޯޓް ފޮށި ތަކަށް ވޯޓް ތައް އަޅާ އަޅާ އަޅާ އަޅާ ފޮށި ތަައް ފުރާ ބަންޑުން ކުރާ ތަން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ކުދިންނޭ ނަތީޖާ ގޮވާ ތަން ބަލަން ދާން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ އުޖާލާ ކުރުުމަށް މިގައުމުގެ އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 3. ހިނގާދަމާ

  ކޮންމެހެން މަމެން ޕިންކީން ނަށް ވިސްނާ ދޭން ރައީސް އިބޫގެ ފެކްޝަނުން ކޮރަޕްޓް ކޮވިޑް ވަގުން ޓެކްސް ބޮޑު ކޮށްގެން ރައްޔިތުން ފެލާލާ ސަރުކާރުން ވަފްދް ތައް ފޮނުވި ނަމަވެސް ތަމެން ފެލާލާ މަމެން ތަމެންނަށް ވެސް ވާނީ ހަރާމްކޯރޭ އެކަން ތަމެން ދަންނަން ޖެހޭނެއޭ ދެން ތަމެންނަށް އަންނި ޓީމް އަތުވާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެއޭ އެއީ ނުވާނެ ކަމެކޭ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން ހޮވާނަމޭ އަންނި ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯ ކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން ހިނގާ ނަގާ ބުންވަރު ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 4. ގެޓްއައުޓް

  ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މޮދީ އައުޓް ޖޭޝަންކަރު އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މޮދީ އައުޓް ޖޭޝަންކަރު އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މޮދީ އައުޓް ޖޭޝަންކަރު އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މޮދީ އައުޓް ޖޭޝަންކަރު އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މޮދީ އައުޓް ޖޭޝަންކަރު އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މޮދީ އައުޓް ޖޭޝަންކަރު އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މޮދީ އައުޓް ޖޭޝަންކަރު އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މޮދީ އައުޓް ޖޭޝަންކަރު އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މޮދީ އައުޓް ޖޭޝަންކަރު އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މޮދީ އައުޓް ޖޭޝަންކަރު އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މޮދީ އައުޓް ޖޭޝަންކަރު އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މޮދީ އައުޓް ޖޭޝަންކަރު އައުޓް

 5. 如何牵引训练拉动的狗