މުސްކުޅިންނަށް 5000 ދޭން ފެއްޓީ ރައީސް ސޯލިހް: މަވޯޓާ ސަރީފް
ދެންމެ | 24 ޖެނުއަރީ 2023

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދޭ އިނާޔަތް 5000 ރުފިޔާއަށް ހެދީ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ވެރިކަމުގައިކަމަށް އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މުސްކުޅިންނަށް ޕެންޝަން ދޭން ފެއްޓީ މަޖިލީސް އިން ފާސްކުރި ޕެންޝަން ގާނޫނުގެ ދަށުކަމަށެވެ. އެ ގާނޫނު މަޖިލީހަށް ހުށައެޅުނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައިކަމަށް ފާހަގަކޮށް ޝަރީފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މި ހަގީގަތް އޮޅުވާލުމަށްޓަކައި ގިނަ ބަޔަކު މަސައްކޮށްފިކަމަށާއި، އަދިވެސް ދަނީ އެ މަސައްކަތްކުރަމުންކަމަށެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ފާސްކޮށްފައިވަނީ 2000 ރުފިޔާ ދިނުމަށްކަމަށާއި، 5000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރީ މިވެރިކަމުގައިކަމަށެވެ.

ޝަރީފް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވީ ނަމަވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދައުލަތުން ދޭ މާލީ އެހީ 2،000 ރުފިޔާ އިން 5،000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރުމަށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރުގެ ތެރޭގައި 2014 ޖުލައި 21 ގައެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވެވަވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދާ އެއްގޮތަށް އެ ފައިސާ އެފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓްތަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖަމާކޮށްދީފައިވަނީވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރުގެ ތެރޭގައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
 1. ހިނގާދަމާ

  މިއަދު އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލަށް 1000 މިލިއަން ޚަރަދުވާ ވާހަކަ ނުދެއްކިއްޔާއޭ ރަނގަޅުވާނީ އައްޑޫ ކުއްޖާ މެން ބުނީ ތިޔާ ޒާތުގެ ވާހަކަ މިދަނޑިވަޅާއި ދިމާކޮށް ދައްކާނީ އެއީ އަބަހައްދަވެ އަދި މަތިމަރުވެ ގުރުޑުވެފައިވާ ސަރުކާރެކޭ އޯއި އައްޑޫ ހުށިހެއި ކަތުންނޭ ހިނގާ ދަމާ މިމަތިވަރު މަރުވެފައިވާ ޚަލީފާ ދޫކޮށްލާ މަތިވަރު އާރޯވަމުން އަންނަ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން އާރޯކުރަން ފެންދީގެން ހިފާށޭ މަމެން އަތުގައި ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި އެއް ނަމްބަރު ހަފޮޅުން އެތެރެކުރާށޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 2. 我可以给我的狗鱼油给人类吗?

 3. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން ދޫދޭނީ އަންނި ހޮވާފައޭ ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު އެންމެ ކަތުންނަަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގެ ދަންމަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާއި ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގަިއ އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އަށް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 4. ނެތޭނެތޭނެތޭނެތޭ

  ރައީސް އިބޫ ގައިގައި ނެތޭ ހިތްވަރެއް ހަށިފާރަވެރިއާ ވާރެއާއި ތެމޭއިރު ހަށިފާރަވެރިއާ ގޮތަށް ވާރެ އާއި ތެމިލައިގެން ގުދުރަތުން ދެއްވާ ސާފު ވާރޭފެނާއި އެކު ނަށާލާ ކެމްޕެއިން ކޮށް ވަތަންގެ ކަތުންގެ ހިތް ތަކުން މޮޅުވާން ނަގާ ތަސްވީރު ތަކުން ވެސް ފެންނަނީ ދެން މާ ބޮޑު މީހަކަށް ރައީސް އިބޫ ހެދިގެން އުޅޭ ތަނޭ ތިޔާ ދެން ވަރަށް ނާތަހުޒީބީ ގޮތް ތަކޭ ރައީސް އިބޫ ގަބީލާ ގައި ތިބީ މުޅިން ކާއިރު ވެސް ސަމުސަލާއި އުލުން ނޫނީ ނުކެވޭ މީހުންނޭ އަތުން ކެއުން ނޫންތޭ އޭގައި އެންމެ ގަޔާވެފައި ވަތަންގެ ކަތުން އެންމެ އެދޭ ގޮތަކީ….

 5. އަންނަނީ

  މަމެންގެ ރަމަލު ތަކުން ދައްކަނީ މާބޮޑަށް ތަފާތު ކޮށް ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމަށް 5 އަހަރުވެގެންދާއިރު ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓްގެ އިރުމަތީ ކަނޑުގެ ބޭރުތޮށި ގަނޑު ވެއްޓި އެއާރޕޯރޓަށް ލޮނު އަރާ އެއާރޕޯރޓް ފުނޑިގެން ދާއިރު ވެސް ރައީސް އިބޫ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ވަޑައިގަންނަވާްއިރު އެތަން ފެނިހުރެ އެތޮށި ގަނޑު ބަދަލު ކޮށްދޭން ވަތަންގެ އެންމެ ކަތުން އެދުމުން ޖަވާބު ދެނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ ހޮވާދީފިއްޔާ އަންނާނެއޭ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީއަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ

 6. ހިނގާދެމާ

  ރައީސް އިބޫ ގެ ގާފިލާ ރޯމަހެއް ތެޅޭ ގޮތަށް ތެޅި ބާލަނީއޭ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީން ބަލިވާނެ ކަން ހަތަރު އުދަރެހަށް ބަލާލުމުން ވެސް ފެންނަމުން ދާތީ މަމެންގެ ހުރިހާ ރަމަލު ތަކުން ދައްކައިފިއޭ އަންނި ބޮޑު ގާފިލާ އެއްގޮވައިގެން އައިސް ޖެނުއަރީ 28 ވަނަ ދުވަހު ވޯޓް ފޮށި ތަކަށް ވޯޓް ތައް އަޅާ އަޅާ އަޅާ އަޅާ ފޮށި ތަައް ފުރާ ބަންޑުން ކުރާ ތަން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ކުދިންނޭ ނަތީޖާ ގޮވާ ތަން ބަލަން ދާން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ އުޖާލާ ކުރުުމަށް މިގައުމުގެ އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 7. ހިނގާދަމާ

  ކޮންމެހެން މަމެން ޕިންކީން ނަށް ވިސްނާ ދޭން ރައީސް އިބޫގެ ފެކްޝަނުން ކޮރަޕްޓް ކޮވިޑް ވަގުން ޓެކްސް ބޮޑު ކޮށްގެން ރައްޔިތުން ފެލާލާ ސަރުކާރުން ވަފްދް ތައް ފޮނުވި ނަމަވެސް ތަމެން ފެލާލާ މަމެން ތަމެންނަށް ވެސް ވާނީ ހަރާމްކޯރޭ އެކަން ތަމެން ދަންނަން ޖެހޭނެއޭ ދެން ތަމެންނަށް އަންނި ޓީމް އަތުވާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެއޭ އެއީ ނުވާނެ ކަމެކޭ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން ހޮވާނަމޭ އަންނި ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯ ކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން ހިނގާ ނަގާ ބުންވަރު ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….