ހުނޫގެ ކުރިމަތި ފަރާތުގެ އިސްތަށި ނުބޭލިގެން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި.
ދެންމެ | 08 ޖޫން 2022

ޓިކްޓޮކުން މަސްހޫރު ވެގެން ދިޔަ ހުނޭސާ އާދަމް ނަސީރު (ހުނޫ) ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުންނަ އިރު ކުރިމަތި ފަރާތާއި ކިއްޕަތީ އިސްތަށި ދިގުވެގެން ސޭވް ނުކުރެވޭތީ ހުނޫ ގެ ސަކުވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރިކުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ހުނޫގެ ގާނޫނީ ވަކީލް ކޯޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ ބަންދުގައި ހުންނަ އިރު ކިހިލިފަތް ދޮށާއި ކުރިމަތި ފަރާތުން އިސްތަށި ނުބޭލޭ ކަމަށާއި ރޭޒަރު ބޭނުންކޮށްގެން އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އެކަން ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ހުނޫގެ ވަކީލް ބުނީ މިހާރު އޭނާގެ ކުރިމަތި ފަރާތުގެ އިސްތަށި ބޯވެ ހައިޖީންވެ ދިލަނަގާ ކަމަށެވެ. އަދި ވީއެންމެ އަވަހަށް ވެކްސް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި ދެއްވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. ކޯޓުން ވަނީ މިކަން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ބަލައި ދިނުމަށް ދައުލަތަށް އަންގާފަ އެވެ.

ހުނޫ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އޭނާގެ ލޯބިވެރި އާއި އެކު އެވެ. ހޫނޫގެ މައްޗައް ދައުލަތުން ވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފަ އެވެ.

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
 1. ހޫރުގެ އިސްތަށި ބާލައިދެން ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން

 2. ވަހީދާރަޝީދު

  މަޝްހޫރުވާންވިޔަސް ދެންބޮޑުވަރު. މިއީއޮންލައިން ނޫހެއްގަ ޖަހާއިޝްތިހާރުކުރާ ވަރަށް ވުރެލަދުވެތި ވާހަކައެއް. ޢޭނަބަންދުގަބަހައްޓަންވީ ވެސް ފެންވަރު ރަގަޅު ސެލޫން އަކާއެކު. ކޮންމެ ތަނެއްގަވިޔަސް އެތަނަކުން ލިބޭ ޚިދުމަތް ތަކަކަށް ޝުކުރުވެރިވާން ދަސްކޮށްބަލަ. ތިޔަހުނޫ އަކީ ޓިކްޓޮކއ ތަތިއަކަށް ވުމުގެ ކުރިން ދުނިޔޭގެ ކޮންހިސާބެއްގަ އުޅެ ބޮޑުވި ކުއްޖެއް ބާ.

 3. މަރުހަބު

  މިފަދަލަދުވެތިވާހަކަލިޔާއިރު މިމީހުންނަށް މީމުސްލިމް ގައުމެއްކަންނުވިސްނެނީބާ މިކަހަލަހަޔާތް ގޮވާއިރު ތިމާގެ މައިންބަފައިންނާ ދަރިން ކިޔާނެކަން މިސައިތާނު ނޫސްވެރިޔާ އަކީ ހަރާމްދަރިއެއްތޯ ސުވާލުކުރަންޖެހޭ މީފުކެއްބޮޑުވަރު

 4. ާެެއެކްސް

  މިއީ ނޫސް މައްޝޫރު ކުރަން ވިޔަސް ނޫސްތަކުގައި ދައްކާ ކަހަލަ ވާހަކައެއް ނޫން

 5. ރަސްރަސް

  ނޫސްވެރިކަން ބޯހަލާކު
  ލަފުހަޔާތް ކޮބާ ކަލޭމެންގެ
  މީ މުސްލި ގައުމެއް
  ހައްތާވެސް މި އުޅެނީ ފައިސާ ހޯދަން މަޝްހޫރުވާން އުޅޭ މީހުން
  ވަކީލު މީގައި ގޮތް ކުޑައީ. މިހުންނަނީ ދައްކާ ޒާތު ވާހަކައެއް ނޫން ކޯޓުގައިވެސް ނޫހުގައިވެސް ޕަބްލޮކްގައިވެސ ް
  ކިހާ ދެރަ ކަމެއް
  ކޮބާ ހޯމް މިސްޓްރީ
  މި މީހުން ޒިންމާ ކުރަނީ ކާކު
  މީޑިޔާ ކައުންސިލް ކޮބާ
  ބްރޯޑްކާސް ކޮމޮޝަން ކޮބާ
  ރައީުސލް ޖުމުހޫރިއްޔާަގެ އޮފީސް ކޮބާ
  ކޮބާ ކަލްޗަރަލްނމިނިސްޓރީ
  މިއީ ގައުމިއްޔަތެއް ހަލާކުކުރުން

 6. ނާދިރާ އިސްމާއިލް

  ހުނޫ ތިޔަ އުޅެނީ ކެސް ނުބޭލިގެން އަދިވެސް ތިޔަފާޑަެއް ތެޅޭތި މިހާރު ހުންނާނެ ކޭސް ބޭލިފަ .. ހޭރީޕޯޓާ

 7. ވެރިޔާ

  މިވެރިންނަށް ހީޗަނީ ޖަލަކީދެން ފަސްތަރޒިގެ ހޮޓލެއްހެން

 8. އެޑަމް

  ކިހާ ބޮޑު ބަލާއެއް. ކާކު ހިންގާ ނޫހެއްތަ. ލިޔާނެ އެއްޗެއް ނޭނގެންޏާ ނުލިޔާނީ

 9. ުމުއްތަޕާ

  އައްޗީޗީ ދައްކާވާހަކަ

 10. އަހުމަދު ފާރޫގު

  އަހަރެން ހަމަ ކުރިމަތި ފަރާތުގަ އަތްނުލާ އިސްތށިތައް ބާލާދީފާނަން.

 11. ޑިވެހިން

  ޙަޤީޤަތަކަށްވިއަސްް ދުވަހުު ނޫހެއްގެެ ފަލަސުރުހީގައިި ގެނެސްދޭންް ރީތިހަބަރެއްް ނަުންކަންް ފާހަގަކުރަންް،،،،،

 12. ކިއްޕަތިންނާ ކުރިމަތި ފަރާތުން އިސްތަށި ބާލައިގެން ފިރިހެނުންނާ މޮށެންވީ ދޯ

 13. ޖެމްސް މިލްނާ

  ޑާންސަރާ ޙަވާލްކުރޭ.. ތިކަންވާނެ..

 14. ކިއްޕަތި

  ކުރުންވެސް ކުރިމަތީފަރާތާ ކިއްޕަތީގަ އިސްތަށި ދިގުކޮށްގެން އެ އިސްރަށި ތރޭ މަސްްތުވާތަކެތި ރައްކާ ކޮށްގެން އުޅެނިކޮއް ހައްޔަރު ކުރިމީހަކު ކޮން އިސްތައްޓެކޭ ކިއާކައް

 15. ލޮގެނޭ ބާލަދޭނަން

 16. ސަލާމަތު

  ދެން ކީކޭތޯ ދަންނަވާނީ. ލިޔެފަ ނުލިޔާނެ އެއްޗެއް ނޭގެންޏާ ނުލިޔުނީމަވީނު.