ހުނޫގެ ކުރިމަތި ފަރާތުގެ އިސްތަށި ނުބޭލިގެން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި.
ދެންމެ | 08 ޖޫން 2022

ޓިކްޓޮކުން މަސްހޫރު ވެގެން ދިޔަ ހުނޭސާ އާދަމް ނަސީރު (ހުނޫ) ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުންނަ އިރު ކުރިމަތި ފަރާތާއި ކިއްޕަތީ އިސްތަށި ދިގުވެގެން ސޭވް ނުކުރެވޭތީ ހުނޫ ގެ ސަކުވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރިކުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ހުނޫގެ ގާނޫނީ ވަކީލް ކޯޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ ބަންދުގައި ހުންނަ އިރު ކިހިލިފަތް ދޮށާއި ކުރިމަތި ފަރާތުން އިސްތަށި ނުބޭލޭ ކަމަށާއި ރޭޒަރު ބޭނުންކޮށްގެން އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އެކަން ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ހުނޫގެ ވަކީލް ބުނީ މިހާރު އޭނާގެ ކުރިމަތި ފަރާތުގެ އިސްތަށި ބޯވެ ހައިޖީންވެ ދިލަނަގާ ކަމަށެވެ. އަދި ވީއެންމެ އަވަހަށް ވެކްސް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި ދެއްވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. ކޯޓުން ވަނީ މިކަން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ބަލައި ދިނުމަށް ދައުލަތަށް އަންގާފަ އެވެ.

ހުނޫ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އޭނާގެ ލޯބިވެރި އާއި އެކު އެވެ. ހޫނޫގެ މައްޗައް ދައުލަތުން ވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފަ އެވެ.

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!