ނާޒިމް ސައްތާރުގެ ޓުވީޓަރ ޑީ އެކްޓިވޭޓް ކޮށްފި
ދެންމެ | 25 ޖޫން 2022

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކޮއްކޮ އަދި މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް ނާޒިމް އަބްދުއްސައްތާރު ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެ، ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް ނާޒިމް ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ޑީއެކްޓިވޭޓް ކުރައްވައިފި އެވެ.

ނާޒިމް ޓްވިޓާ ބޭނުންކުރެއްވުން ހުއްޓަވާލެއްވި ވަކި ސަބަބެއް އެނގިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ނާޒިމަކީ އެކި މައްސަލަތަކުގައި ޓްވިޓާގައި ވަރަށް ގިނައިން ވާހަކަދައްކަވާ އަދި ބައެއް މީހުންނާ ޒާތީ ގޮތުން ދިމާކުރެއްވުމުގައި ފާހަގަކުރެއްވޭ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ޓްވިޓާގައި ހުތުރު ބަހުން ބައެއް ފަހަރު ވާހަކަވެސް ދައްކަވަ އެވެ.

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ ނާޒިމް ކަން ޔަގީންވާ ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެތައް ބަޔަކު ބުނަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އޭނާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ޑީއެކްޓިވޭޓް ކުރުމުގެ ކުރިން، ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ނާޒިމް ވަނީ ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ އޭނާ ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ތުހުމަތަށް އިންކާރު ކުރައްވާފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!