ނަމަނަމަ ބަށި ދޫކޮށް ނުލާތި!
ދެންމެ | 13 ޖުލައި 2022

ބަށްޓަކީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ހެއްދޭ ވަރަށް ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނަ ތަރުކާރީގެ ބާވަތެކެވެ. އެކި ގޮތްގޮތަށް ބަށި ބޭނުންކުރާއިރު، ބަށްޓަކީ ސިއްހީ އެތައް ފައިދާއެއް އޭގައި އެކުލެވޭ އެއްޗެކެވެ. އެގޮތުން ބަށިން ލިބޭ ބައެއް ފައިދާތަކަށް މި ލިޔުމުގައި ބަލާލާނަމެވެ.

ކެންސަރު ސެލްތަކުގެ ބާރު ދަށްކޮށްދޭ

ބަށްޓަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް އެންޓިއޮކްސިޑެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ”ކްލޮރޯޖެނިކް އެސިޑް“ ހިމެނޭ ތަރުކާރީ އެކެވެ. ކްލޮރޯޖެނިކް އެސިޑަކީ ލޭގައި ހުންނަ ނުރަގަނޅު ކޮލެސްޓްރޯލްގެ މިންވަރު ދަށްކޮށްދީ ފްރީ ރެޑިކަލްތަކުގެ ސަބަބަން ކެންސަރު އުފެދިގެން އައުމުން ދުރުކޮށްދޭ އެސިޑެކެވެ. އަދި އެ އެސިޑްގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގައި ރަގަނޅަށް ހުންނަ ސެލްތައް ”ކެންސަރަށް މަގުފަހިވާ“ ސެލްތަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދެ އެވެ.

ހަޖަމްކުރަން ފަސޭހަ ކޮށްދޭ

ބަށީގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ”ސެކިއުލޯޒް“ އޭ ކިޔާ ފައިބަރގެ ބާވަތެއް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ. އެބާވަތުގެ ސަބަބުން ގޮހޮރުގައި ހުންނަ ނަޖިސް ފަސޭހައިން ބޭރުވެގެން ދިޔުމަށް އެހީވެދެ އެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަނޑު ހަރުވުމާއި ބޮޑު ކަމުދިޔުމަށް އުދަނގޫވުން ފަދަ ކަންތަށްތަކުން ދުރުކޮށްދެ އެވެ.

ހިތުގެ ބަލިތައް ޖެހުމުން ދުރު ކޮށްދޭ

ބަށްޓަކީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މިނަރަލްސް އަދި ވިޓަމިންސް އެކުލެވޭ ތަރުކާރީ އެކެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ހިތުގެ ބަލިތައް ކަމަށްވާ ހާޓް އެޓޭކް އަދި ސްޓްރޯކް ފަދަ ކަންމުން މީހާ ދުރުކޮށްދެ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!