ރައީސް ޔާމިންގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާރފް މުސްތަފާ ’ޓިނު އަދުރޭ ހިސާބު ދިމާވެއްޖެ އޭ ބުނުމުން ޕީޕީއެމް ހޫނު ވެއްޖެ
ދެންމެ | 26 އޯގަސްޓް 2022

ރައީސް ޔާމިން މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:30 ގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ލީޑަރޝިޕާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ބައްދަލުވުމުގައި ހިމެނެނީ ޕީއެންސީގެ ނާއިބު ރައީސުން ކަމުގައިވާ މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފާއި، މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދުއާއި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު އިބުރާހިމް ޝުޖާއާއި، ޕީޕީއެމްގެ ސެނެޓްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފްއާއި، ޕީޕީއެމްގެ ނާއިބު ރައީސް އައްސާން މައުމޫންއާއި، ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ޖޮއިންޓް ކައުންސިލްގެ ކޯ ޗެއަރ އަބުދުއްރަހީމްއެވެ.

ރައީސް ޔާމިން ކުއްލި ގޮތަކަށް ދެ ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕާއި ބައްދަލު ކުރެއްވިއިރު، ރައީސް ޔާމިންގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފްކަން ކުރެއްވި އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ އެންމެ އަރިސް އަހުމަދު މުސްތަފާ، ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ޖޮއިންޓް ކައުންސިލްގެ ކޯ ޗެއަރ އަބުދުއްރަހީމަށް ނިސްބަތްކޮށް ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގެ ސަބަބުން ޕީޕީއެމްގެ ސެނެޓްގައި މައްސަލަ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހޫނު ވެފައެވެ.

ނަމާދުގެ އަޑު ނީވޭގޮތަށް ހަދަން މިސްކިތްތަކަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެންގިކަމަށް ބުނެ ނޫހެއްގައި ލިޔެފައިވާ ޚަބަރަށް ނިސްބަތްކޮށް މުސްތަފާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ”މިފަހަރު މިއޮތީ އެ އުޅޭ ޓިނު އަދުރޭގެ ހިސާބު ދިމާވެފަ!“ ކަމުގައެވެ. މުސްތަފާގެ ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވީ، މި ވެރިކަމުގައި ބަންގީގެ އަޑު ކެނޑޭނެކަމަށް އަަދުރޭ ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށާއި، މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒު ހުރީ އެ ދިމާލަށް ކަމުގައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޕީޕީއެމްގެ ސެނެޓްގައި މައްސަލަ ހޫނުވެފައިވަނީ، ޓުވީޓުގައި މުސްތަފާ އަބުދުއްރަހީމަށް ”ޓިނު އަދުރޭ“ގެ ނަމުން މުޚާތަބުކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އަދި މި ހިންހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ސެނެޓްގެ ވައިބަރ ގުރޫޕުގައި ގިނަ މެމްބަރުންގެ ފާޑުކިއުން މުސްތަފާއަށް ވަނީ އަމާޒު ވެފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!