ގާސިމާއި ސައީދު، ކާފަރު އެލްޒަބަތަށް ރަހުމަތް ލެއްވުމަށް މާތްﷲ އަށް އަރަބި ބަހުން ދުއާ ކޮށްފި
ދެންމެ | 09 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

އިގިރޭސި ރާނީ ކުއީން އެލްޒަބަތު 2 އަވަހާރަވި ހަބަރު މަޖިލީސް ވަޓްސަޕް ގްރޫޕުގައި މަޖިލީސް އިދާރާއިން އިއުލާން ކުރުމާއި އެކު ޖޭޕީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމާއި ކުރީގެ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ސައީދު އަރަބި ބަހުން އެކަމަނާއަށް ރަހްމަތް ލެއްވުމަށް ދުއާ ދަންނަވައިފި އެވެ.

އިސްލާމީ މިގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަޓްއަޕް ގުރޫޕްގައި ރާނީ އެލިޒަބަތު އަވަހާރަވި ހަބަރު އިއުލާން ކުރުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ހިތާމަ ފާޅު ކުރައްވާ މާތްﷲ އަށް އަރަބި ބަހުން ދުއާ ދަންނަވާފައި ވަނީ އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ލީޑަރ މުހައްމަދު އަސްލަމެވެ.

ސޯސިއަލް މީޑިޔާގައި މިހާރު އާއްމްވެފައި ސްކްރީން ސޮޓުން ފެންނަ ގޮތުގައި ގާސިމް ވަނީ ދެ މެސެޖެއް ކުރައްވާފަ އެވެ.

އިގިރޭސި ރާނީ އަވަހާރަ ވުމުން މިހާރު ވަނީ އެކަމަނާގެ ދަރިކަލުން ޗާލްސް އިގިރޭސި ތަހުތަށް މިހާރު އިސް ކުރައްވާފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
 1. ރަބަރޭ

  ތިޔަ ގާސިމް އަދި ތިޔަބުނާ ސައީދަކީ އުޑެއް ބުޑެއް ދަންނަ ބައެއް ނޫން

 2. ޙަސަނު

  މި ލިޔުން މީހަކު ދުއާކުރާގޮތް ދަސްކޮށްލަން ފެނޭ
  ތަނެއް ދޮރެއް ނޭނގުނަސް ބޮޑުވަރު

 3. އަންނި

  މީހެއްގެ މަރުގެ ޚަބަރު ލިބުމުން ”إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ” އޭ ބުނުމަކީ އެއީ އަދި އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ރަޙުމަތް ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރުމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ 156 ވަނަ އާޔަތުގެ ތަންކޮޅެކެވެ. މާނައަކީ “ހަމަކަށަވަރުން އަހަރެމެން މިލްކުވެ ވޮޑިގެންވަނީ الله އަށެވެ. އަދި ހަަކަށަވަރުން އަހަރެމެން އެނބުރި ދާހުށީ އެކަލާނގެ حضرت އަށެވެ.”

  ކާފަރެއް ވިޔަސް މުސްލިމެއް ވިޔަސް މިލްކުވެ ވޮޑިގެންވަނީ ﷲ އަށެވެ. އަދި އެނބުރި ދާހުށީ ﷲ ގެ ހަޟުރަތަށެވެ. ނޫސްވެެރިން ތަންކޮޅެއް ހޭބަހައްޓައިގެން ލިޔަން ވެއްޖެއެއްނު.؟

 4. އިގިރޭސި ވިލާތަކީ އެއްވެސްވަރަކަށް ތައުރީފް ހައްޤު ބައެއްނޫން ، އިންސާނިއްޔަތު ކަމުގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރު ހުރިބަޔެއްވެސްނޫން، ފަލަސްތީނު ބިން އިސްތިއުމާރުކޮށް އެ ބިމުގައި ޔަހޫދީ ޒަޔަނިސްޓު ޖަމާއަތް ވަޒަންވެރިކުރުވާ އެމީހުނަށް ބަޑިޔާއި ޒަމާނީ ހަތިޔާރުދީގެން ފަލަސްތީނުގެ ކުޑަކުދިން ނާއި އަންހެނުންނާއި މުސްކުޅިން ޝަހީދު ކުރަމުންދާތާ 70 އަހަރުވެގެން މިދިޔައީ އިގިރޭސިން އަތުގައި އދ ގެ ވީޓޯ ކުރުމުގެ ބާރު އޮވެމެ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ޒަޔަނިސްޓުންނާއި މެދުގައި ނާޅާ، އެހެންވީއިރު ކޮބައިތޯ އިގިރޭސިންގެ އިންސާނިއްޔަތަކީ އަދި ތަޢުރީފް ހައްގު ވާނެ ގޮތަކީ؟

 5. ތުއްތު

  އެ ބުނުމަކީ ހުއްދަ ބުނުމެއް؛ ޢިލްމުވެރިން

 6. ޢިއްޔެ

  ނޫސްވެރިކަންކުރާމީހުންގެ ހާލުދޯ މާތްކަލާކޯ މިލިޔުނުމީހަކަށް އަރަބި ބަހުގެ އެންމެ އާއްމު ބަސްތަކުގެ މާނަ ދަސްވުމަށް އެދިދުއާކުރަން.

 7. ޒައިކް

  އެއީ ރަހުމަތްލެއްވުމަށް ދުޢާ ކުރުމެއް ނޫން.. އޭގެ މާނައަކީ އެނބުރި ދިއުން ނޫނީ ރުޖޫއަ ވާހުށީ ﷲގެ ހަޒުރަތަށޭ! ކާފަރެއްވިޔަސް މުސްލިމެއް ވިޔަސް އެކަން އިތީ އެހެން..