ފައްޔާޒުގެ ލޯނާއި ގާސިމް އަތުން ފައިސާ ނެގިކަން ފަޅާއަރައި، ޔާމީނަށް ގައްދާރުވުމުން އަދުރޭ އެހެލައިފި!
ދެންމެ | 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބުދުއްރަހީމް އަބުދުﷲ މަހުޖަނު ގާސިމް އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނެނގިކަން ރައީސް ޔާމީނަށް ފަޅާ އަރައި، ޔާމީނަށް އަދުރޭ ގައްދާރުވުމުން އޭނާއަށް ކުރަމުން އައި އިތުބާރު ގެއްލި ޕާޓީގެ ލީޑަރސިޕުން އެހެލައިފި ކަމަށް އިތުބާރުހުރި މަސްދަރަކުން މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

ޓިނު އަދުރޭގެ ނަމުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މުހާތަބު ކުރަމުންދާ އަބުދުއްރަހީމަކީ ރައީސް ޔާމީން ޖަލްގައި ހޭދަ ކުރެއްވި ދުވަސްތަކުގައި ވެސް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި ފަރާތެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ޔާމިން ޖަލްގައި އޮންނެވި ދުވަސްވަރުގައި ވެސް އަދުރޭ ގެންދެވީ ގާސިމާއި އެކު ސިއްރު ގުޅުންތަކެއް ބާއްވަމުން ކަމަށް ވެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީނާއި އަދުރޭގެ ގުޅުމުގެ މައުލޫމާތު އިގޭ ފަރާތަކުން ބުނީ އަދުރޭ މިހާރު ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަމުން ދަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ރަށުގައި ވިޔަފާރިއެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގައި ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ގާސިމް އަތުން ލާރި ނެގުމުގެ އިތުރުން މިސަރުކާރުން ވެސް އެސްއެމްއީ ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް އެންމެ ކުޑަ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓްގައި އަދުރޭއަށް 3 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ހަމަޖައްސައި އަދުރޭ ގަނެލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

“ މިހާރު އަދުރޭ ގިނައިން އުޅެނީ އޭނާގެ ރަށުގައި، ޕީޕީއެމް ހަރަކާތްތަކަކުން މިހާރު ނުފެނޭ ނޫންތޯ؟ އަދުރޭވެސް ޑީލް ހަދައިގެން މަސައްކަތް ކުރަނީ އޭނާ ސަލާމަތްވޭތޯ! ރައީސް ޔާމީންގެ ބައެއް ސިއްރު ވާހަކަތައްވެސް ގާސިމާއި ސަރުކާރަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާކަން ވަނީ ފަޅާ އަރާފަ. އަދުރޭ މިހާރު އެއީ ޖާސޫސެއް.“ އޭނާ އިތުރަށް ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ މިހާރު އަދުރޭ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ ރައީސް ޔާމީން ޖަލައްލުމަށް ކަމަށާއި ގާސިމާއި އެކު ރައީސް ޔާމީން ޖަލައްލުމަށް އަދުރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އެންމެ އަރިސް އަދި އެންމެ އިތުބާރު ކުރާ ރައީސް ޔާމީންގެ ފައިނޭންސަލް ކޮންޓްރޯލަރު އަދި ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގައި ޗީފް އޮފް ސްޓަރފް ކަން ކުރެއްވި އަހުމަދު މުސްތަފާ ވެސް ދަނީ ވަރަށް ފާޅުގައި އަދުރޭއަށް ހަޖޫޖަހާ މަލާމާތްކޮށް އެކި ގޮތްގޮތަށް ފުރައްސާރަ ކުރައްވަމުންނެވެ.

ސޯސަލް މީޑިޔާގައި ވެސް އަދުރޭއަށް ނިސްބަތްކޮށް މުސްތަފާ ވަނީ ޓިނާއި ހިސާބު އިލްމާއި ގުޅުވާ ވަރަށް ފަހުން ވެސް އަދުރޭއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
 1. ިއިބޫ

  ސަރުކާރުން ބައި އެޅިޔަސް ތިވަރުގެ ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާކަށް ހެޔޮނުވާނެ ކަލޭވެސް މަރުވީ ސުވާލު ކުރެވޭނެ..

 2. […] to a news published by Dhauru and Dhenme, a source also revealed that while President Yameen was in jail, Abdul Raheem, continued to have […]

 3. ބެއްޔާ

  މި ޚަބަރު ލިޔުނު މީހާއަށް “ އިނގޭ“ އެއް “ އެނގޭ“ އެއް ނޭނގޭ. ދިވެހިން ޖަލު ލިޔާއިރު ލާމުގައި ޖަހަން ޖެހެނީ ސުކުނެއްކަމެއް އުބުފިއްޔެއްކަންވެސް ނޭނގޭ. މިވަރުން ވެސް ނޫސްވެރިކަން ކުރެވޭތޯ އުޅޭތީ ވަރަށް އުފާ ކުރަން ހިއްވަރުވެސް ދެން

 4. ނަޖީ

  ކަޑައެޅިގެން ބުހުތާނުދޮގު ޕީޕީއެމް ބައި ބައި ކޮއްލުމުގެނިޔަތުގާ އުންޑިއާއިން ފައިސާނަގާގެން ތިބިބަޔަކު ފަތުރާ ދޮގުވާހަކަތަކެ ޕީޕީއެމް މީހުން ހޭއަރާގިބޭތި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާރިވާވަރަކަޢް މިކަހަލަ ދޮގުވާހަކަތައްގިނަވާނެ މޯދީހުރީ މިބާމީހުނައް ފައިސާދީފަ ޕީޕީއެމްބައި ބައި ކުރުވަން ހޭލާތިބޭތި މިކޮމެންޓު ޝާއިރު ކުރަން ކެރޭނެބާ

 5. ކިނބޫ

  އެސްއެމްއީ ލޯނޭ ރައްޔިތުންނޭ ހަންގަނޑޭ ކީއިރުވެސް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާއަށް ކުރާ ކަމެއް ނޫންކަމާއި ޓިނު އިބުރާހީމު އާއި ދަގަނޑު ޖަނގިޔާ ހިންގާ ޖަރީމާއެކޭ އަހަރުމެން ކީމަ ކަލޭމެން ކީމުތާ ދޮގެކޭ. އެސްއެމްއީ ލޯނުގެ ހަގީގަތް އަމިއްލައަކަށްނު މިހާރު ތިކިޔައިދެނީ. މުޅި ދައުލަތް ދަވާލައިފި ވަގުންތައް. ކެރޭނެތަ މި ޖަހާލަން.

 6. އެންޓި އަދުރޭ ނ ގ ބ ޅ

  އަދުރޭއާ ނުލާ ރައީސްޔާމީން ކުރާކޮންމެ ކަމެއްގަ 100٪ އެއްބާރުލުން ދޭނަން. ހުދު އަމިއްލަ ރަށުގަ ފެއިލްވެފައިވާ މީހަކު އިސް މަގާމުތަކަށް ކުފޫ ހަމަތޯ؟

 7. މުކޮސް

  އަދުރޭ އޭ ކިޔައް ފިތުނައެއ،

 8. ޙަފީ

  ރއތިޔަކީ އަލަށް އަދުރޭ ކުރާކަމެއް ނޫން ޕާޓީގެ ގިނަމީހުންނަށް އިނގޭ.

 9. ޢިބުރެ

  ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް ރައީސް ޔާމިންއާއި އަދުރޭގެ ގުޅުމަށް ކުޑަވެސް ބަދަލެއް ނާދޭ އެނގޭތީ މިބުނެލީ

 10. ލާމު

  މިފަހުން ލ ގަމު ގައިބޭއްވި ވިޔަވަތި ކޮންފަރެސް އައް ރައީސް އިބުރާު ލ. ގަމައް ދިޔައަވަގުތު ލ ގަމު ޕީޕީއެއްގެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ތަކެއް ތައްޔާރުވެގެންތިބީ ރައީސް އިބުރާހީމް ލ.ގަމައް ވެފައިވާ ރިޔާސީ ވައުދު ތައް ބެނާތަކެއްގައި ލިއެގެން އިބުރާހީމް ކުރިންވީ ވައުދުތައް ކެންސަލް ކޮއްފާނެ ތީ ވައުދުތައް ހަނދާން ކޮއްދިނުމައް
  އެހެން ނަމަވެސް ފައްޔާޒު އަދުރޭ ކައިރީ ބުނެގެން އަދުރޭގެ ނުފޫޒުން އެކަން ވުއްޓުވި