ކުރީގެ ދެ ބަންޑާރަނައިބު ޑރ. މުނައްވަރާއި ދިޔާނާ ނަސީދަށް ތާއީދުކޮށް އައްޑުއަށް.
ދެންމެ | 23 ޖެނުއަރީ 2023

ކުރީގެ ދެ ބަންޑާރަނައިބު ޑރ. މުނައްވަރާއި ދިޔާނާ ނަސީދަށް ތާއީދުކޮށް އައްޑުއަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

ސޯސިއަލް މީޑިޔާގައި އާއްމު ވެފައިވާ ފޮޓޯތަކުން ހާމަވާ ގޮތުގައި ރައީސް ނަސީދު އަރިހުގައި އެމްޑީޕީ ފެށުމުގައި ގުރުބާނީތަކެއްވެ ވަޑައިގެންނެވި އަހުމަދު އައްބާސް ވެސް ބައިވެރި ވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

ރައީސް ނަސީދު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ނުފޫޒުގަދަ ވިޔަފާރިވެރިޔާ އުއްޗު ވެސް ދާދި ފަހުން ބައްދަލު ކުރައްވާފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަމްރާއި އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯ އަފްސަން ވެސް ވަނީ ނަސީދަށް ތާއީދު ކުރައްވާފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
  1. ހިނގާދަމާ

    ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ މަމެން ޕިންކީ ރަންރީނދޫ ގުޅުން ހިނގާ އުޖާލާ ކުރުމަށް އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

  2. ހިނގާދަމާ

    މަމެންގެ ހުރިހާ ރަމަލު ތަކުން ދައްކައިފިއޭ އެއީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި އެއްވަނަ ނަމްބަރު އަންނި ހޮވިގެން އަންނަ ތަން އަންނިގެ ކެމްޕެއިން އެއީ އެއްވަނައޭ އެއްވެސް ރަމަލަކުން ނުދައްކައޭ ރައީސް އިބޫ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި މޮޅުވާތަން ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރަކީ އެއީ މަތިވަރުމަރުވެފައިވާ ސަރުކާރެކޭ ރައީސް އިބޫގެ ޓީމަށް ނޭގުނު ނަމަވެސް ޕިންކީން އަންނި ޓީމާއި އެކު ފުރަގަހަތުން ގުޅުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ދަނީ އާރޯ ކަން ލިބެމުންނޭ އަންނި ހޮވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 ދުވަސް ތެރޭގައި މިސަރުކާރު އެއްކޮށް ގުރުޑުވާނެއޭ ހުރިހާ ވަޒީރުންތައް ވެސް ފޮށި ތަންމަތި ބަނދެގެން ފިލާނެއޭ ރައީސް އިބޫ ވެސް ގައުމު ދޫކޮށް ފިލާނެއޭ މީ މަމެންގެ ރަމަލު ތަކުން ތިލަވަމުން އަންނަ ކަންކަމޭ ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން އާރޯކުރަމާ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި ހިނގާ ނަގާ ބުންވަރު މަމެން ހޮވާނަމޭ އަންނި ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާ ވަތަންގެ މިނިވަން ކަން ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

  3. ހިނގާދެމާ

    އަންނި އާއި އެކު ޑޮކް މުނައްވަރާއި ދިޔާނާ އައްޑޫ އަށް ދިއުމުން އެއިން އެގިގެންދަނީ އައްޑޫ ކުއްޖާ މެންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ގޯއްޗެއް ދޭނީ އެއީ އަންނިއޭ އަދި އައްޑޫ ބޮޑު ފަޅާއި ވިލާއި އެކު ހިއްކާ އައްޑޫ ކޮންމެ ވިޔަފާރި ވެރިއަކަަށް އަދި ކޮންމެ އޮޑިވެރިއަކަށް 2 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިލޭ ދޭނީ އެއީ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން ގުޅިގެންނޭ ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާއި ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގަ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….