ރައީސް ނަސީދު މާދަމާ ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ދެންމެ | 24 ޖެނުއަރީ 2023

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމެރީގެ ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ފުވައްމުލަކަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

އިންތިހާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުން އަންނަ އިރު، ރައީސް ނަޝީދުގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި، އެމަނިކުފާނު މާދަމާ 14:00 ގައި ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އެރަށުގައި ތިބި އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާއިރު، މާދަމާރޭ މާލޭގައި އެމަނިކުފާނު ޒުވާނުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

އެގޮތުން މާދަމާރޭ 20:30 ގައި ޒުވާނުންނާއި އެކު ރައީސް ނަޝީދު ބާއްވަވާ ސުވާލާއި ޖަވާބު ސެޝަނެއް ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާއިރު، 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕެއިން ނިންމަވާލެއްވުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ 20:30 ގައި އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބާއްވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:30 ގައި ހާއްސަ ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައި ވާކަމަށްވެސް ކެމްޕެއިން ޓީމުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފަ އެވެ.

މި އިންތިހާބުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާދަކުރައްވާއިރު، ރައީސް ސޯލިހު ވެސް ގެންދަވަނީ، އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ފޯރީގައި ހިންގަވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު މިހާރު ގެންދަވަނީ، އއ. އަދި އދ. ގެ އަތޮޅުތަކަށް ވަޑައިގެން ހަރަކާތްތައް ހިންގަވަމުންނެވެ. އެ ރަށްތަކުން އެމަނިކުފާނަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ 50،000 އަށްވުރެ ގިނަ މެމްބަރުންނަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާކަމަށް އެ ޕާޓީއިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
 1. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން ދޫދޭނީ އަންނި ހޮވާފައޭ ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު އެންމެ ކަތުންނަަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގެ ދަންމަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާއި ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގަިއ އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އަށް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 2. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ ދަމާ ހުޅުމާލޭ ހުޅަނގުން އޮތް ބޮޑު ފަޅު ހިއްކާ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އުޅެން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަތަކަށް ގޯއްޗެއް ދޭނެ ކަމަށް ވައުދުވަމުންދާ އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާށެ ފާގަތި ކުރުމާ އެންމެ ކަތުންގެ ކުރިމަގު ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ ވަތަން ގެ އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން ހިނގާ ނަގާ ޓެކްސް ކުޑަ ކުރާ ވެރިއަކު ހޮވަމާ ހިނގާ ކޮތަޅު ޓެކްސް ނަމުގައި ރައްޔިތުން ފެލާލާ ސަރުކާރު ދޫކޮށްލަމާ ހިނގާ ރިސޯރޓް ތަކުން އުކާލާ ކުނީގެ އަގު ދިހަ ގުނަ ބޮޑުކުރާ ސަރުކާރު ދޫކޮށްލަމާ ހިނގާ އުޖާލާ ކުރުމާ އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން ހިނގާ ނަފާ ދޭން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބިމުގެ ނަފާ އެންމެ ކަތުންނަށް ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން ނިންމާނީ އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން އުޖާލާ ކުރާ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން އާރޯ ކުރަން ފެންދީ އެއާރޯ ކޮށްގެންނޭ ހިނގާ ނަގާ ބުންވަރު މަމެން ދޫދޭނީ އަންނި ހޮވާފައޭ ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯ ކުރީ ދަންމަރު އެންމެ ކަތުންގެ އުއްމީދުގެ ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި އެންމެން އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 3. ހިނގާދެމާ

  ރައީސް އިބޫ ގެ ގާފިލާ ރޯމަހެއް ތެޅޭ ގޮތަށް ތެޅި ބާލަނީއޭ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީން ބަލިވާނެ ކަން ހަތަރު އުދަރެހަށް ބަލާލުމުން ވެސް ފެންނަމުން ދާތީ މަމެންގެ ހުރިހާ ރަމަލު ތަކުން ދައްކައިފިއޭ އަންނި ބޮޑު ގާފިލާ އެއްގޮވައިގެން އައިސް ޖެނުއަރީ 28 ވަނަ ދުވަހު ވޯޓް ފޮށި ތަކަށް ވޯޓް ތައް އަޅާ އަޅާ އަޅާ އަޅާ ފޮށި ތަައް ފުރާ ބަންޑުން ކުރާ ތަން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ކުދިންނޭ ނަތީޖާ ގޮވާ ތަން ބަލަން ދާން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ އުޖާލާ ކުރުުމަށް މިގައުމުގެ އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 4. ހިނގާދަމާ

  ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް، އެކަމަކު ދަނގެތީގެ މަރުހަބާ މާ ބޮޑަށް ވެސް ތަފާތު ކަމަށް ތަމެން ބުނި ނަމަވެސް މަމެންގެ ރަމަލު ތަކުން ދައްކަނީ އެއީ ތަމެންގެ ތަޚްތު ތަމެން އަތުން ބީވެގެންދާ ތަނޭ ތަޚްތު ޖިންނި އައިސް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން ތަޚްތު ގެންދާނެ ކަމަށޭ ރަމަލު ތަކުން ދައްކަނީ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ތަޚްތު ގެންދާ ތަން ބަލަން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން ތަޚްތު ގެންދާ ތަން ބަލަން ދަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާއި ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 5. ހިނގާދަމާ

  ކޮންމެހެން މަމެން ޕިންކީން ނަށް ވިސްނާ ދޭން ރައީސް އިބޫގެ ފެކްޝަނުން ކޮރަޕްޓް ކޮވިޑް ވަގުން ޓެކްސް ބޮޑު ކޮށްގެން ރައްޔިތުން ފެލާލާ ސަރުކާރުން ވަފްދް ތައް ފޮނުވި ނަމަވެސް ތަމެން ފެލާލާ މަމެން ތަމެންނަށް ވެސް ވާނީ ހަރާމްކޯރޭ އެކަން ތަމެން ދަންނަން ޖެހޭނެއޭ ދެން ތަމެންނަށް އަންނި ޓީމް އަތުވާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެއޭ އެއީ ނުވާނެ ކަމެކޭ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން ހޮވާނަމޭ އަންނި ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯ ކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން ހިނގާ ނަގާ ބުންވަރު ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 6. ހިނގާދަމާ

  ދަންވަރު ގޯތި ނޫން އަދި ބުދުޖެހި ނޫޓް ގޯނި ގޯންޏަށް އަޅައިގެން ވެސް ބަހާނެއޭ އެމެން އެއީ މިވައްތަރުގެ ވެރިން ތިބޭ ގައުމު ތަކުގައި ބަލިވަމުންދާއިރު އެމެން ކުރާނެ ކަންކަމޭ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަންނި ހާސްވާނެ ކަމެއް ނެތޭ ތިޔާ ގޯތި ތައް އައްޑޫން ދޭ ވާހަކަ ތަކަކީ އެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ އެކަތަ ޔާންޓޭ ހިއްކި ބިމުންނޭ އެމެން އެކަން ކުރަނީ ނުދެވޭނެއޭ އެންމެ 2 ދުވަސް ތެރޭގައި ގޯތި ދެން ބުނާނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ ކޮމަންޑޫ އާއި ފިނޮޅެއް ގުޅުވާލަން ވެސް ބުންނޭ އެއީ ކަނޑުގައި ރައީސް އިބޫ އަޅާލާ ރޮނގުތަކޭ އަޅާނުލާށޭ ހިނގާދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައިި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 7. ހިނގާދެމާ

  ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އަށް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 8. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ކަނބުލޮމެންނޭ ގޮނޑިން ކޮއްޅަށް ތެދުވެ މޫންވޯކް ޖައްސާ ޖައްސާ ޖައްސާ ޖައްސާ ޖައްސާ ނަށާލަން ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….