ގޮތް ހުސްވެ، އިބޫގެ ޑީއާރުޕީ ފެކްޝަނުން ޕީޕީއެމް ނަމުގައި ރައީސް ނަސީދު އަގު ވައްޓާލަން މެސެޖް ފޮނުވަނީ
ދެންމެ | 25 ޖެނުއަރީ 2023

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ނިކުތުމަށްއެދި ޕީޕީއެމްގެ ނަމުގައި ފޭކު މެސެޖުތަކެއް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ފުވައްމުލައްސިޓީއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ދިޔުމަށްއެދި ޕީޕީއެމްގެ ނަމުގައި ވަނީ މެސެޖެއް ފޮނުވާފައެވެ. އެގޮތުން އެ މެސެޖުގައި ބުނެފައިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް އެދޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ވަޑައިގަތުމަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް ކަމަށެވެ.

މި މެސެޖާ ގުޅޭގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ހީނާ ވަލީދް ވިދާޅުވީ މި މެސެޖަކީ ޕީޕީއެމަށް އެނގިގެން ފޮނުވާ މެސެޖެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ހީނާ މީގެކުރިންވެސް ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީއަށް އިދިކޮޅުގެ އެއްވެސް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ކެމްޕޭންގައި ޕީޕީއެމުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކެމްޕޭން ޓީމުން އަންނަނީ ތުހުމަތު ކުރަމުންނެވެ. ހަމައެއާއެކު ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައި ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ބޭފުޅުން އަންނަނީ ރައީސް ސޯލިހަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ގޮވާލަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
  1. ހިނގާދަމާ

    މިއަދު އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލަށް 1000 މިލިއަން ޚަރަދުވާ ވާހަކަ ނުދެއްކިއްޔާއޭ ރަނގަޅުވާނީ އައްޑޫ ކުއްޖާ މެން ބުނީ ތިޔާ ޒާތުގެ ވާހަކަ މިދަނޑިވަޅާއި ދިމާކޮށް ދައްކާނީ އެއީ އަބަހައްދަވެ އަދި މަތިމަރުވެ ގުރުޑުވެފައިވާ ސަރުކާރެކޭ އޯއި އައްޑޫ ހުށިހެއި ކަތުންނޭ ހިނގާ ދަމާ މިމަތިވަރު މަރުވެފައިވާ ޚަލީފާ ދޫކޮށްލާ މަތިވަރު އާރޯވަމުން އަންނަ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން އާރޯކުރަން ފެންދީގެން ހިފާށޭ މަމެން އަތުގައި ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި އެއް ނަމްބަރު ހަފޮޅުން އެތެރެކުރާށޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….