މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ރަށް، ފަރެސްމާތޮޑާ ސިއްހީ މަރުކަޒު މެނޭޖަރ ރައީސް ނަސީދަށް ތާއީދު ކޮށްފި
ދެންމެ | 25 ޖެނުއަރީ 2023

މިނިސްޓަރ އަސްލަމް އަމިއްލަ ފުޅު ރަށް ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ސޮބާހް އާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއް ރައީސް ނަސީދަށް ތާއީދުކޮށް ރަށުގެ ސްޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިފި އެވެ.

ސޮބާހް އޭނާގެ ފޭސްބުކުގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި އޭނާ ރައީސް ނަސީދަށް ތާއީދު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ މިހާރު ވެސް ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ތާއީދުކުރަމުން ދަނީ ރައީސް ނަސީދަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަތްކޮޅު އަރުވާފައި ރަށުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާ ރައީސް ނަސީދަށް ތާއީދު ކުރުމުން ރަށަށް ވަނީ ކުއްލި ސިހުމެއް ގެނުވާފަ އެވެ.

އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަމިއްލަފުޅު ރަށުގެ ތާއީދު ބޮޑުތަނުން ރައީސް ނަސީދަށް ބުރަވުމުން މިނިސްޓަރ އަސްލަމް މިހާރު ހުންނެވީ ފަރެސްމާތޮޑާގައި ކެމްޕޭންގަ އެވެ.

ސަރުކާރުގެ މަގާމްތަކުގައި ތިއްބެވި ގިނަ ބޭފުޅުން ފާޅުގައި މިހާރު ގެންދަވަނީ ރައީސް ނަސީދަށް ތާއީދު ކުރަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
 1. ހޯދަންވީ

  ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓް ތަކުގެ މަތިވަރުބަރުވެގެން ދެން ދައުލަތުގެ އެކައުންޓްގެ މަތިވަރު ވެސް ބަރުވާން ޖެހޭނީ މިކަން މިހާތަނާއި ހަމައަށް އައިއިރު ނުވެއޮތީ މާލެ ސަރަހައްދަށް ކޮންމެ ފަރުދަކު ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުވުމޭ އެކަން ހަސަދަ އެއްގެ ގޮތުގައޭ މިސަރުކާރުން ނެގީ ހައްލު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ހަައްލަކީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އޮތް އިގްތިސާދީ ނަފާ ދެން ރާއްޖޭގެ އެހެން ތާކު ނުއުފެއްދޭނެ މާލެ ސަރަހައްދުން ބިން ނުދީ ރައްޔިތުން މުއްސަނދި ނުވާނެއޭ ދައުލަތް ދަރަނިވެސް ނުފިލާނެއޭ މިކަން ދަނެގެން އަންނި އެބަޖެހޭ ހުޅުވިފައިވާ ސިކުނޑި އަކުން ވިސްނަން ފްލެޓްސް މާލެ ސަރަހައްދުން ދިނުން އެއީ ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ ހުލި ކޮށްލުމޭ ބަދަލުގައި މާލެ ސަރަހައްދުން 2500 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ކޮންމެ މީހަކަށް މަހަކު 2500 ރުފިޔާ ކުއްއަށް 100 އަހަރުން ކުލި ހަމަވާނެ އުސޫލުން ދީ އަދި އެބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބީއެމްއެލްގައި ބާއްވާ ބީއެމްއެލް އިން އެބިމުގައި 15 ބުރީގެ އިމާރާތެއްގެ ބިންގާ އަޅާ ބީއެމްއެލް އަށް 3 ފަންގިފިލާ ދެން ބިމުގެ ވެރިފަރާތަށް 1 ފަންގިފިލާ ފުރަތަމަ އަހަރު 4 ފަންގިފިލާ ނިންމާ އެތަނުގައި ގޭގެ ވެރިފަރާތް އުޅުމުން އެފަރާތަށް ލިބުނު ފަންގިފިލާ ގައި އުޅެމުން ދެން ހުރި ފަންގިފިލާ ތައް އެފަރާތުން އާމްދަނީ ހޯދައިގެން ނުވަތަ ލޯން ނަގައިގެން ހަދާ އާމްދަނީ އިތުރު ކުރަމުން ގޮސް އެކައުންޓް މަތިވަރު ބަރުކުރާނެއޭ ނަތީޖާ އަކީ މި ނިޒާމް 10 އަހަރު ދުވަސް ވާއިރު 2 ލައްކައިގެ އާބާދީ އަކީ މިލިއަނަރުން ކަމަށްވެ އެމެންގެ ސަބަބުން ގައުމަށް ވަންނަ އާމްދަނީ އިތުރުވެ ވަތަންގެ އެންމެހާ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން އުފާފާގަތިވެގެން ދާނެއޭ….

 2. ވާނެއޭ

  ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓް ތަކުގެ މަތިވަރުބަރުވެގެން ދެން ދައުލަތުގެ އެކައުންޓްގެ މަތިވަރު ވެސް ބަރުވާން ޖެހޭނީ މިކަން މިހާތަނާއި ހަމައަށް އައިއިރު ނުވެއޮތީ މާލެ ސަރަހައްދަށް ކޮންމެ ފަރުދަކު ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުވުމޭ އެކަން ހަސަދަ އެއްގެ ގޮތުގައޭ މިސަރުކާރުން ނެގީ ހައްލު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ހަައްލަކީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އޮތް އިގްތިސާދީ ނަފާ ދެން ރާއްޖޭގެ އެހެން ތާކު ނުއުފެއްދޭނެ މާލެ ސަރަހައްދުން ބިން ނުދީ ރައްޔިތުން މުއްސަނދި ނުވާނެއޭ ދައުލަތް ދަރަނިވެސް ނުފިލާނެއޭ މިކަން ދަނެގެން އަންނި އެބަޖެހޭ ހުޅުވިފައިވާ ސިކުނޑި އަކުން ވިސްނަން ފްލެޓްސް މާލެ ސަރަހައްދުން ދިނުން އެއީ ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ ހުލި ކޮށްލުމޭ ބަދަލުގައި މާލެ ސަރަހައްދުން 2500 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ކޮންމެ މީހަކަށް މަހަކު 2500 ރުފިޔާ ކުއްއަށް 100 އަހަރުން ކުލި ހަމަވާނެ އުސޫލުން ދީ އަދި އެބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބީއެމްއެލްގައި ބާއްވާ ބީއެމްއެލް އިން އެބިމުގައި 15 ބުރީގެ އިމާރާތެއްގެ ބިންގާ އަޅާ ބީއެމްއެލް އަށް 3 ފަންގިފިލާ ދެން ބިމުގެ ވެރިފަރާތަށް 1 ފަންގިފިލާ ފުރަތަމަ އަހަރު 4 ފަންގިފިލާ ނިންމާ އެތަނުގައި ގޭގެ ވެރިފަރާތް އުޅުމުން އެފަރާތަށް ލިބުނު ފަންގިފިލާ ގައި އުޅެމުން ދެން ހުރި ފަންގިފިލާ ތައް އެފަރާތުން އާމްދަނީ ހޯދައިގެން ނުވަތަ ލޯން ނަގައިގެން ހަދާ އާމްދަނީ އިތުރު ކުރަމުން ގޮސް އެކައުންޓް މަތިވަރު ބަރުކުރާނެއޭ ނަތީޖާ އަކީ މި ނިޒާމް 10 އަހަރު ދުވަސް ވާއިރު 2 ލައްކައިގެ އާބާދީ އަކީ މިލިއަނަރުން ކަމަށްވެ އެމެންގެ ސަބަބުން ގައުމަށް ވަންނަ އާމްދަނީ އިތުރުވެ ވަތަންގެ އެންމެހާ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން އުފާފާގަތިވެގެން ދާނެއޭ….

 3. 你如何治疗猫的干性皮肤?

 4. ބަލާތި

  ފުވައްމުލަކުގައި 200 އެނދުގެ ރިސޯރޓެއް ހެދުން އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނަފާއެއް އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ތިރަށުގެ އިގްތިސާދު ވަށާޖެހޭނީ ފުވައްމުލަކުގެ އުފެދުމުގައި އެރަށަށް ދެއްވާފައިވާ ނިއުމަތް ކަމަށްވާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކަންކަން އިންޑަސްޓްރީ އެއްގެ މިނަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތް ވެސް ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސައެންސް ބޭނުން ކޮށް އަދި އިމާރާތް ތަކުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރެވޭނެ އުސޫލުން އެކަން އެބަޖެހޭ އަންނި ވެސް ވިސްނަން ދަނޑުވެރިކަން އެއީ ފައިދާވާނެ ކަމެއް ކަން ޔަގީން ވިޔަފާރި އެއް އެކަމަކު އެކަން ދެން ރާއްޖޭގައި ނުކުރެވޭނެ ދަނޑުތަކުގައި އެކަން ކުރަން ހަދައިގެން އެކަން ކުރެވޭނީ އިމާރާތް ތައް ހަދައިގެން ފެހިގެތަކުގައި އެގްރިކަލްޗަރުގެ ސައެންސާއި އިލްމް ބޭނުންކޮށްގެންނޭ އެކަން ކުރަން ސިޔާސީ ހުރިހާ ލީޑަރުން ވެސް ވިސްނަން ޖެހޭނެއޭ މިކަން ކުރަން ރާއްޖޭގައި އެކަމަށް އެކަށޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ރަށަކީ ފުވައްމުލަކޭ…

 5. ދިސްވޭ

  ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާވެ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓް ތަކުގެ މަތިވަރުބަރުވާނީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ތެރޭގައި އެންމެ ޚަރަދު ބޮޑު ރަށްކަމަށްވާ މާލޭގައި އެކަން ހައްލު ކުރުމުންނޭ އެކަން ހަައްލު ކުރަން އަންނި ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ މާލެ ސަރަހައްދުން މަހަކު މަދުވެގެން 2500 އަކަފޫޓްގެ 5 ހާސް ގޯތި ކަނޑާ ދޭން ޖެހޭނީ އެކަމަށް އެދޭ ހުރިހާ އެންމެނަށް އެގޮތުން މިހާރު މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމް ލާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތް ތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރްތީބުން ދެމުންދާނީ ގޮސް އެލިސްޓް ޖެހޭނެ ހުސްކުރަން ގޯތިދީ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 4 މަސްތެރޭގައި އެކަން ކުރެވޭނެ މިޙާރު ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ވެސް އަދި ކޮމާރޝަލް ބޭންކް ބީއެމްއެލް އިން ލޯން ނަގައިގެން ވެސް މިގޮތުން ބަލާއިރު ހުޅުމާލޭ ހުޅަނގުންނާއި އިރުން އޮތް ބޮޑު ފަޅު ހިއްކާ އެތަނުން އެގޯތި ތައް ދޭންވީ ހުޅުމާލެ އާއި ނުކުޅެންވީ އެއިރުން އެހެން މީހުންނަށް ބަދުނާމު ނުކުރެވޭނެއޭ އަންނި އެއް އަންނި އަމިއްލަ އަށް ހިއްކި ބިމުން ގޯތި ދިނުމުން މިކަން ކުރަން މިރެއިން މިރެއަށް ވެސް އިއުލާން ކުރަންވީ އެއިރުން ޔަގީން 80 ހާސް މީހުންގެ ގެ ރުހުން މިކަމަށް ލިބޭނެއޭ…

 6. 狗可以吃卷心菜吗?