މަޑިފުށީގައި އިބޫގެ ޓީމުން ޗޯރު ހަދާތީ ދަގަނޑު ފޮއްޓެއްގައި ވޯޓުލާން ފަށައިފި
ދެންމެ | 28 ޖެނުއަރީ 2023

ތ. މަޑިފުށީގައި ވޯޓް ފޮށި ފަޅާލުމުން ވޯޓްލުން ދަގަނޑު ފޮއްޓެއްގައި ކުރިއަން ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ.

ތ. މަޑިފުށީގައި ވޯޓް ފޮށި ފަޅާލުމުން ދަގަނޑު ފޮއްޓެއްގައި ވޯޓްލުން ކުރިޔަށް އެބަގެން ދަނީ ލިސްޓުގައި ނަން ނެތް މީހަކު ވޯޓުލުމުން ނެވެ.

އިބޫރަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ އިންތިހާއަށް ވޯޓު އޮޅުވާލައި ޗޯރު ހެދުމަށް މަަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!