ރައްޔިތުން ހޭ ދެބައި ވިޔަސް ފޯޅަވެހި ވިއްކާލި ސިޓީ ހާމައެއް ނުކުރާނަން: ސަރުކާރު
ދެންމެ | 25 މެއި 2023

ޗާގޯސް މައްސަލާގައި މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ވެސް ހާމަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

މޮރިޝަސް ކައިރީގައި އޮންނަ ޗާގޯސްއަކީ މޮރިޝަސްގެ ތަނެއް ކަމަށް ބަލައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން ދެކޮޅު ހަދަމުން ދިއުމަށްފަހު އެ ސްޓޭންޑް ބަދަލުކޮށް، 2021 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ވަނީ މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވައިފަ އެވެ.

އެ ސިޓީފުޅު ރައީސް ފޮނުއްވީ ރާއްޖެ އާއި މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ އިމުގެ މައްސަލަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައި އޮއްވަ އެވެ. އެ ސިޓީއާ ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ.

އެ ސިޓީ ހޯދަން މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ”މިހާރު“ އިން ރައީސް އޮފީހުގައި އެދުމުން ރައީސް އޮފީހުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ނިންމި ނިންމުމުގައި ވަނީ ރައީސްގެ ސިޓީގައިވާ މުހިންމު މައުލޫމާތުތައް ކުރިން ރައީސް ހާމަ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ފޮނުވާ ސިޓީތައް ހާމަކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ސިޓީފުޅު ހާމަ ނުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ނިންމުމުގައިވެ އެވެ.

މޮރިޝަސް އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އުފެދުނު ކަނޑުގެ މައްސަލަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓްރައިބިއުނަލުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. ޓްރައިބިއުނަލުން އެ މައްސަލަ ނިންމީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ބަހާލުމަށެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮތީ ވައްދައިފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!