ފައްޔާޒު އަމުރަށް އެމްޑީޕީން ހިސޯރު ކޮށްފައިވާ ހަރުގެ އަމުރް އިސްވެ، ހުރެ ޑިމޮކްރެޓިކުން މިނިވަން ކޮށްފި
ދެންމެ | 29 މެއި 2023

ބަގުރޫޓް ފައްޔާޒު އަމުރަށް އެމްޑީޕީން ހިސޯރު ކޮށްފައިވާ ހަރުގެ އަމުރް އިސްވެ ހުރެ ޑިމޮކްރެޓިކުން މިނިވަން ކޮށްފި އެވެ.

މީޑިޔާތަކުގެ ހާޒިރުގައި ބިމުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ އާއިއެކު ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި އެކު ހަރުގެ ހުޅުވާފައިވާއިރު މުޅިތަން ވަނީ ކުނި ގޮޑަކަށް ބަދަލު ކޮށްލާފަ އެވެ.

އެމްޑީޕީން ވޭތުވިދިޔަ 15 އަހަރު ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ އެޕާޓީގެ ރަމްޒެއް ކަމަށް ބަލާ ހަރުގެ ބިމުގެ ވެރިފަރާތުން ހުސް ކުރަން އަންގާފައި ވަނީ މިދިޔަ މާރޗް މަސްތެރޭގަ އެވެ.

އެމްޑީޕީން ވަނީ ޕާޓީގެ މަސްލަހަތު ދިފާއު ކުރުމުގެ ނަމުގައި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ވެސް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!