އެމްޑީޕީން ނުދެއްކުމުން ހިސޯރުކުރި ހަރުގޭގެ ވެރިޔާ 60 ހާހަށް ވުރެ ބޮޑު ކަރަންޓާއި ފެން ބިލް ދައްކައިފި
ދެންމެ | 15 ޖޫން 2023

ބަގުރޫޓް ފައްޔާޒުގެ އަމުރަށް އެމްޑީޕީން ހިސޯރު ކުރި ހަރުގޭގެ ކަރަންޓާއި ފެން ބިލަށް އަރުވާލާފައި އޮތް 60 ހާސް ރުފިޔާއަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ގޭގެ ވެރިފަރާތުން ދައްކަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެބިލްތަކުގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އެންގުމުން ވެސް އެމްޑީޕީން އެފައިސާ ދައްކާފައެއް ނުވެ އެވެ.

ބަގުރޫޓް ފައްޔާޒުގެ އަމުރަށް ހިސޯރުކުރި ހަރުގެއިން ނުކުންނަންވެގެން އެޕާޓީން ވަނީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ކޯޓަށް ވެސް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޯޓުން ވެސް ހުކުމް ކޮށްފައި ވަނީ އެމްޑީޕީ އާއި ދެކޮޅަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!