ތާއީދު ހޯދުމަށް ނަސީދު މަގުމަތީ ހަރަކާތް ފައްޓަވައިފި
ދެންމެ | 16 އޯގަސްޓް 2022

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހިންގުން ބަރުލާމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެމްބަރުންގެ ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ ޕާޓީގެ ހަރުގެ ބައްދަލުވުންތައް ރޭ ފައްޓަވައިފި އެވެ.

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން އާދީއްތަ އާ ހަމައަށް ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އަށް ނަޝީދު ވަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކައި ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ގެންނަން އެމަނިކުފާނަށް ފެންނަ އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހަޅުއްވާފަ އެވެ.

އެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ބައެއް ތަފްސީލުތައް ވެސް އެމަނިކުފާނު މިހާރު އާންމު ކުރައްވާފައިވާ އިރު، ނަޝީދު ރޭ ވަނީ ހެންވޭރު އާޓިފިޝަލް ބީޗު ކައިރީ ހުންނަ އެ ޕާޓީގެ ހަރުގެ އަށް ވަޑައިގެން އާންމު މެމްބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި އެ ގަރާރާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވައިފަ އެވެ.

ނަޝީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމްގެ މަޝްވަރާ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މިރޭ ވެސް އެމަނިކުފާނު ހަރުގެ އަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!