މަސްވެރިންގެ އަނބިދަރިން ވެސް މުޒާހަރާގައި ބައިވެރި ވެއްޖެ
ދެންމެ | 13 ނޮވެމްބަރ 2022

ލ. މާންދޫގައި މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ ވަރުގަދަކޮށް، މަސްވެރިންގެ އަނބިދަރިންވެސް މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

މާންދޫގައި މަސްވެރިން މުޒާހަރާ ކުރަނީ، ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ މާންދޫ ފިޝަރީޒްއާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުދޭކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވާ މަސްވެރިއެއް ކަމަށްވާ އާދަމް ފާރިޝް މި ނޫހަށް ބުނީ، މަސްވެރިންގެ އަނބިދަރިންވެސް މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަސްވެރިންގެ އަނބިން މުޒާހަރާއަށް ދިޔައީ، އެއްގަމު މަގުން، ލ. ގަމުންނެވެ.

ފާރިޝް ބުނީ، މާންދޫގެ މެނޭޖްމަންޓާ ވާހަކަދެއްވި ނަމަވެސް އެއްވެސް އަލިމަގެއް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމަށް ވާނަމަ، މުޒާހަރާ ނުހުއްޓާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!