ހައްދާތަކެތި ފިއެއް ނުވާނެ މޭވާ ތަރުކާރީ ދަޅަށް ލައިދޭނަން: ރައީސް ނަސީދު
ދެންމެ | 27 ޖެނުއަރީ 2023

ހައްދާތަކެތި ފިއެއް ނުވާނެ ކަމަށާއި މޭވާ ތަރުކާރީ ދަޅަށް ލައިދޭނަން ކަމަށް ރައީސް ނަސީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރޭ ބޭއްވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަސީދު ވިދާޅުވީ ހައްދާތަކެތި ވަގުތުން ކިރާ ފައިސާ ދޭނެ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރު ދަނޑުވެރިކަމާއި ބެހޭ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހާރޫނު ބައިވެރި ވަޑައިގެންނެވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަސީދު ވަނީ ދަނޑުވެރިންނަށް އުންމީދީ ވައުދުތަކެއްވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!