ފިރިހެނުން ބީހޭކަށް ނޭދެން، ހިތް އެދެނީ އަންހެނުން ތަންތާގައި އަތްލަން: ރޮޒައިނާ
ދެންމެ | 19 މެއި 2023

މަޖިލިސް މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ގައިގަ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ފިރިހެނެއް ބީހެން ނޭދޭކަމަށާއި އަބަދު ވެސް އެދެނީ އަންހެނުން އޭނާގެ ތަންތާގައި ހިފަން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރޮޒަނައިނާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ފިރިހެނުން އޭނާ ތަންތާ ހިފާ ބޮއި ހަދަން ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ވިދާޅުވީ ފިރިހެނެއް އޭނާގެ ތަންތާގައި ހިފައިފި ނަމަ ލަނޑާނެ ކަމަށެވެ.

ރޮޒައިނާ މިމޭރުމުން ޓްވީޓް ކުރައްވާފައިވާ އިރު މިފަހުން އާއްމްތަންތާގައި ޖިންސީ އަމަލް ހިންގާ މަންޒަރު ފެނި ރައްޔިތުން ވަނީ ރުޅިގަދަވެފަ އެވެ.

ރޮޒައިނަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި މިވަނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ނަމުގައި ރޮޒައިނާގެ ދެމަފިރިންނަށް ސަރުކާރުން ބޮޑު ބަދަލެއް ދޭން ނިންމައިފައިވާކަން ފަޅާ އެރުމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!