މެމްބަރުން ހަމަ ނުވެގެން އެމްއާރުއެމް އުވާލަން ނިންމައިފި
ދެންމެ | 24 މެއި 2023

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ހަމަވާންޖެހޭ އަދަދަށް މެންބަރުން ހަމަނުވުމުން ދެ ވަނަ ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަށް ފަހު މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް، އެމްއާރްއެމް އުވާލަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްއާރްއެމް އުވާލަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވަނީ ދެވަނަ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހުވެސް 3000 މެންބަރުން ހަމަނުކުރެވުމުންނެވެ.

މީގެކުރިންވެސް 3000 މެންބަރުން ހަމަނުކުރެވުމުން އެމްއާރްއެމްއަށް އޮތީ ނޯޓިސް ދީފައެވެ. އެފަހަރު މެންބަރުން ހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމު ހުށަހެޅިނަމަވެސް އެންމެފަހުން އީސީން ހާމަކުރި ތަފާސްހިސާބުން ދައްކާގޮތުން އެމްއާރްއެމްގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ހަމައެއް ނުވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!