ބޮޑެތި ވައްކަން ކުރާ ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކަށް ޓެކްސް ފައިސާއިން 10 ބިލިޔަން ދީފި
ދެންމެ | 30 ޖޫން 2023

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުން ދޫކުރި ލޯނުގެ އަދަދު 10.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން އެނގޭ ގޮތުން، އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ދައްކަން ޖެހެނީ އެމްއޭސީއެލް އިންނެވެ. އެ ކުންފުނިން 7.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހެ އެވެ. އަދި އާބަންކޯ އިން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހެ އެވެ. އެމްއޭސީއެލް އިން ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދުތައް އެހާ ބޮޑީ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓަށް ނެގި ލޯނުތަކުންނެވެ. އާބަންކޯ އިން ހައުސިން އެކި މަޝްރޫއުތަކަށް ނެގި ލޯނުތައް އިތުރުވުމުންނެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ފެކަނަ އިން ސަރުކާރަށް 440 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހެ އެވެ. ސްޓެލްކޯއަށް ވަނީ 388 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފަ އެވެ. އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް 327 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ އިރު އެމްޓީސީސީއަށް 140 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވެ އެވެ.

އޭގެ އިތުުރުން އެމްއެމްއޭއަށް 90 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރި އިރު ބީއެމްއެލްއަށް ވަނީ 26 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފަ އެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެކި ބޭނުންތަކަށް އެސްއޯއީތަކަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ދައުލަތުން ފައިސާ ހަރަދު ކުރަން ޖެހެ އެވެ. މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އެސްއޯއީތަކަށް ދޫކުރާ ލޯނުގެ އިތުރުން ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ވެސް ބޮޑު ހޭދައެއް އެސްއޯއީތަކަށް ކުރެ އެވެ.

ދައުލަތުން އެސްއޯއީތަކަށް ދޭ ލޯނުތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދާއިރު، ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ދަރަނި ހުރީ 108 ބިލިއަން ރުފިޔާގަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބޭރުގެ ދަރަނި ހުރީ 49 ބިލިއަން ރުފިޔާގަ އެވެ. އެތެރޭގެ ދަރަނި ހުރީ 59 ބިލިއަން ރުފިޔާގަ އެވެ. ދައުލަތުން ގެރެންޓީ ދީގެން ނަގާފައިވާ ލޯނުގެ އަދަދު 16 ބިލިއަން ރުފިޔާގައި ހުރި އިރު ދައުލަތުގެ ދަރަނި މިވަގުތު ހުރީ ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން 113 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. މިއީ މާލީ އިދާރާ، އައިއެމްއެފް އިން ގައުމުތަކުގެ ދަރަނި ހުންނަން ޖެހޭ މިންވަރުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށް ވުރެ 50 ވަރަކަށް ޕަސެންޓު އިތުރު އަދަދެކެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

You must be logged in to post a comment.