ތަލަ ބޮލާއި އެކު ތުބުޅި ދިގު ފިރިހެނުން އަންހެނުންނަށް މާ ކަމުދޭ: ދިރާސާ
ދެންމެ | 17 ޖޫން 2022

ބޯތަލަވެ ތުނބުޅި ދިގު ކޮށްފައި ތިބޭ ފިރިހެނުން އަންހެނުންނަށް މާ ކަމުދާ ކަމަށް އެމެރިކާގައި ހެދި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

ގިނަ އަންހެނުން ދެކޭގޮތުގައި ތުނބުޅި ދިގުކޮށްފައިހުރުމަކީ އެ މީހެއްގެ ފިރިހެން ވަންތަކަން އިތުރުކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި އެ މީހެއްގެ ރީތިކަށް އެތައް ގުނައެއް އިތުރުކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމެކެވެ. އަދި ތަލަވެ ނުވަތަ ބޯ ބާލާފައި ހުންނަނަމަ ސާފްތާހިރުކަން އިތުރުވެ ފިރިހެން ވަންތަކަން އިރުވެގެންދާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ތުނބުޅި ދިގުކުރާ ފިރިހެނުންގެ ޓެސްޓެރޯން ލެވެލް މަތިކޮށް ހުންނައިރު، މިއީ ފިރިހެންވަންތަކަން އިތުރު ކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

ތުނބުޅި ދިގުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ އަންހެނުން ބުނީ ތުނބުޅި ދިގުކުރާ ފިރިހެނުންގެ ސާފުތާހިރުކަމަކީ އެ މީހުންނަށް ކަމުނުދާ މައިގަނޑު އެއް ކަންތައް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ތުނބުޅީގައި އުކުނު އެޅުމާއި ރަނގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓުން އެއީ ތުނބުޅި ދިގުކުރާ މީހުން ކަމުނުދާ ސަބަބެއް ކަމަށް އެ މީހުން ބުނެ އެވެ.

މި ދިރާސާ ކޮށްފައިވަނީ 18 އަހަރާ 70 އަހަރާ ދެމެދުގެ 1،100 އަންހެނުންނަށް އެއް ފިރިހެނެއްގެ 30 ފޮޓޯ ދައްކައިގެންނެވެ.

މީގެ ކުރިން ހެދި ދިރާސާތަކުގައި ތުނބުޅި ދިގުކުރާ ފިރިހެނުންގެ އާއްމު ސިއްހަތު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް ދައްކާފައިވެ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!